Megjelent a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A megújuló energiaforrások népszerűsítésével szeretnék segíteni a vállalkozások rezsiköltségének csökkentését, és a környezettudatos gazdasági versenyképességet erősíteni.

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Célja:

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft.

 • amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 62,08 milliárd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Támogatható tevékenységek

1. Projekt-előkészítési tevékenységek

 • statikai szakvélemény költsége
 • a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja
 • környezeti hatástanulmány költsége

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt időtartama:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

megujulo-PDF

Megjelent a fiatalok vállalkozóvá válását támogató pályázat

A pályázat célja, a munkanélküli fiatalok számának a csökkentése. Ezt a vállalkozóvá válással és induló vállalkozások fejlesztésével és támogatásával szeretnék elérni. 

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16

 

Célja:

Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 első három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban:

Kevésbé fejlett régióRendelkezésre álló forrás (Ft)
Közép-Dunántúl390 674 000
Nyugat-Dunántúl345 596 000
Dél-Dunántúl270 466 000
Észak-Magyarország510 881 000
Észak-Alföld811 399 000
Dél-Alföld570 984 000
Összesen2 900 000 000

 

A projektekkel kapcsolatos elvárások:

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Foglalkoztatás
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Képzéseken való részvétel
 • Piacra jutás támogatása
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

 

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

2016. október 3. – 2018 október 4. 

Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Elszámolható költségek köre

1. Projekt előkészítés költségei

 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
 • cégalapítás hatósági díjai,
 • cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
 • alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, illetékek,
 • szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.

2. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • KATA adózónak kifizetett jövedelem
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költségei

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Általános (rezsi) költség:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

 • Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.
 • Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.
 • Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.
 • Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

Támogatás mértéke:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

fiatalok-vallalkozova-valasaPDF

 

Élelmiszeripari telephely fejlesztési támogatás

Jelen felhívás az élelmiszeripari középvállalkozások telephelyeinek fejlesztéséhez ad támogatást. a támogatással erősíteni szeretnék az éllelmiszeripari vállalkozások piaci helyzetét, és a gazdaságban betöltött szerepét.

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

 

Célja:

 Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft.

Projektekkel kapcsolatos feltételek:

 1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 2. Önállóan támogatható tevékenységek

  • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 3. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  •  Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
  • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
  • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
  •  Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
  • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon élelmiszeripari középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A kérelem benyújtásának határideje:

 1. november 30-től 2018. november 30-ig

A támogatás formája:

pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás

Elszámolható költségek:

 1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

  • Eszközbeszerzés költségei
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
 2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

  • Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

elelmiszeripar-PDF 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

 GINOP-1.2.3-8.3.4-16

 

Célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 Kölcsön törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.

Az előtörlesztés megengedett.

 Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Kérelem benyújtásának feltételei:

 A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • a teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 A támogatást igénybevevők:

 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 127 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 Kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

 Támogatás formája:

A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége:

legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Elszámolható költségek:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 • Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter (alakítás, bővítés korszerűsítés, új építés)
 • Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, egyéb előkészítő munkák költségei)
 • Eszközbeszerzések költségei
 • Immateriális javak beszerzése

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 Épületvásárlásra nem használható fel a támogatás!

kombinalt-mikrhitel-rovid-info-partner

Járások Információs Portálja

A www.jaras.info.hu honlap a járások információs portáljaként a lakosságot, a civil szektort és a vállalkozókat tájékoztatja a járási ügyintézésről és annak változásairól, valamint az egyes járásokhoz kapcsolódó releváns hírekről, eseményekről, fejlesztésekről. A járáskereső alkalmazás révén az érdeklődők megtudhatják, hogy településük melyik járáshoz tartozik és tájékozódhatnak a járási hivatalok elérhetőségeiről.

Pécs-Mecseki Borút

A Pécs-Mecseki Borút weboldalán egy interaktív térkép fogadja a látogatót, ami a borút településeit mutatja, majd választás után a minősített szolgáltatók listáját, részletes adatit érhetjük el, ahol saját ikonrendszer segíti a tájékozódást és a navigációt. Lépjen Ön is a Pécs-Mecseki Borútra és ismerje meg a pécsi borvidék borászait és más minősített borturisztikai szolgáltatóit.

Tekeresi Lovaspanzió

A Tekeresi Lovaspanzió új honlapjának elkészítésére az Info-Partner csapatát kértük fel. Az oldal szerkezetének kialakításától a régi oldalunk szövegeinek átírásáig mindenben segítségünkre voltak. Ma már a keresők találati listáján elért helyezésekben is látszik az eredményes munka gyümölcse. Kedvező áron magas minőséget kaptunk, igazán elégedettek vagyunk az elkészült weblappal
Gonda Tibor

A webtárhely szolgáltatásról

“A webtárhely szolgáltatás (angolul shared web hosting service) egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver (webszerver) erőforrásait több felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven érhető el. Kisebb forgalmú weboldalt költséghatékonyan lehet bérelt webtárhelyen üzemeltetni.” Wikipedia

Amennyiben olyan személynek kellene elmagyarázni, miről is van szó, aki alap szinten ért az informatikához talán így írnám le:
Honlap üzemeltetéséhez szükségünk van egy olyan számítógépre, ami 24 órában elérhető. Ezt nevezzük szervernek. Tárolókapacitásának az a része, amelyiken a mi oldalunk adatai vannak elhelyezve, lesz a mi webtárhelyünk. Ezen felül rengeteg feladata van a szervernek, de ennek részletezését meghagyjuk más szakmai oldalaknak.

A webtárhely szolgáltatással szemben támasztott követelmények

Legfontosabb követelmény, hogy folyamatosan elérhető legyen. Egy megbízható szolgáltató 99%-os rendelkezésre állást biztosít, azaz az esetleges hibák gyors elhárítására fel van készülve. Ezen a területen már nem elég a 72 órás hibaelhárítási ígéret.

Számos feladat van a biztonság kapcsán is. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban az az egyetlen kérése a felhasználónak, hogy ne kelljen megtapasztalnia, milyen következményei vannak egy adatlopásnak, vírustámadásnak vagy hardveres meghibásodásnak. A felkészült szolgáltatató rendszeres mentésekkel végzetes hiba esetén is vissza tud állítani egy korábbi állapotot.

A tárhely mellett további hasznos vagy kényelmi szolgáltatások jelentek meg. Legelterjedtebb ilyen kapcsolt szolgáltatás az elektronikus levelezés biztosítása. Saját doménnévre végződő e-mail címeket tudunk beállítani. Igényeinknek megfelelően többféle eléréssel biztosítható a levelezés: letölthetjük levelező programmal a szerverről (POP3), webes felületről egy böngészővel (webmail), vagy használhatjuk a levelező és a szerver szinkronizált változatát (IMAP). Fontos része a szolgáltatásnak a hatékony vírus- és spamszűrés, amik nem szabad, hogy jelentősen keserítsék életünket.

Mekkora tárhely szükséges?

Természetesen ez attól függ, mit akarunk elhelyezni rajta. Ha egy normál weblapról beszélünk, amely szöveges tartalom mellett százas nagyságrendben tartalmaz képeket, esetleg pár rövidebb videót, akkor néhány száz megabyte-ról kell gondoskodnunk.

Az Info-Partner webtárhely szolgáltatása

A teljeség igénye nélkül, a leggyakrabban használt funkciók:

 • 500MB tárhely
 • CPanel adminisztrációs felület
 • 10 e-mail cím
 • webmail
 • levelező lista
 • 10 aldoménnév
 • FTP elérés
 • Látogatottsági statisztika

Egy olyan alap webtárhely szolgáltatást kínálunk, ami egy átlagos honlap igényeit kielégíti. Természetesen, ha bővítésre szorul, mert oldala kinövi ezen kereteket, annak sem lesz akadálya.

Keresőoptimalizálás csekklista

keresooptimalizalas-csekklista-pipaA lista célja, hogy leellenőrizhessük, honlapunk megfelel-e az alapvető keresőoptimalizálási szempontoknak. Azokat a feltételeket gyűjtöttük össze, amelyek a honlap tekintetében meghatározók lehetnek. Oldalon belüli, azaz onpage keresőoptimalizálásról fogunk beszélni. Az alábbi csekklista egy-egy oldal, aloldal vizsgálatát teszi lehetővé, ezért a honlap minden oldalán szükséges elvégezni a vizsgálatot.

Valid kód

A weblapokat leíró HTML kód szabványosságát jelenti, amit a w3c oldalán található validátor programmal ellenőrizhetünk: http://validator.w3.org. A validátor honlapján az Address mezőbe beírva a vizsgálni kívánt honlap címét, megtudhatjuk a hibákat és javaslatokat is kapunk a kiküszöbölésükre.
Természetesen a teljesen hibamentes kód elérése az ajánlott, de van, hogy egy figyelmeztetés vagy hiba nehezen javítható. Láthatunk pár hibával is honlapokat a találati listák első helyén, de azért ne legyen több tucat hiba.

Kulcsszó a doménnévben

Már bővebben is írtunk a doménnév választásról, ha akkor a kulcsszó szerinti nevet regisztráltuk, akkor annak előnyeit is élvezhetjük. Ez egy viszonylag nehezen módosítható elem, így sokszor kénytelenek vagyunk korábbi döntésünket elfogadni. Nem tragédia, ha kulcsszavunk nem szerepel a doménnevünkben, megjelenhet az url többi részében az aloldalakon.

Kulcsszó az url címben

Keresőbarát url-nek hívjuk azt az irányzatot, amikor a dinamikusan generált, hosszú és értelmetlen címek helyett a látogatók és a keresők számára is értelmezhető webcímeket adunk. Ha ezekben a „szép” url címekben már a kulcsszavaink is megjelennek, abból a keresők találati listáján is profitálhatunk.

kulcsszó az urlben és a title tagben

Kulcsszó az title elemben

A title a weblap címét megadó elem, a HTML kód és a tagok között található meg. A böngésző fejlécében, a tálcán található ikonon és a böngésző fülein kerül megjelenítésre.
Azért is fontos elem, mert ez jelenik meg a találati listában linkként, tehát ezt fogja olvasni elsőnek a keresőben böngésző leendő látogató.

Kulcsszó a címsorokban

Szintén a HTML kódban tudjuk ellenőrizni (a honlapon jobb klikk és ott az „Oldal forrása”-t válasszuk az előhívásához), hogy hogyan vannak kitöltve címsoraink. Ezek a HTML tagek h1-től h6-ig lehetnek. Fontos, hogy h1 elem tartalmazza a kulcsszavunkat és csak egy legyen belőle. A többit már szabadabban használhatjuk az oldal struktúrájához illeszkedően, persze ezekben is jó, ha megjelennek keresőszavaink.

Description meta tag

Továbbra is a HTML kódban kutatunk, valami ilyesmit kell találni:

<meta name="description" content="ide jön a leírás" />

Egy rövid összefoglaló leírás az oldalról, természetesen kulcsszavainkkal tűzdelve. Fontos, hogy ez a rövid szöveg fog megjelenni a kereső találati listáján a link alatti bemutatásban. Hossza 160 karakter környékén legyen.

Keyword meta tag

<meta name="keywords" content="kulcsszó, keresőszó" />

A keresők direkt kulcsszavaink összegyűjtésére ajánlották ezt az elemet, de a visszaélések miatt jelentősége csökkent. Mindenesetre nem lesz hátrányos, ha kitöltjük és az oldalra jellemző kulcsszavainkat vesszővel elválasztva felsoroljuk benne.

Kulcsszó az oldal szövegében

Szerepeljen többször az oldal szövegében, akár kiemelve (b, strong tag). 2-8%-ban határozzák meg a kellő mennyiséget, ennek inkább az alja az elképzelhető a teteje már szövegben nagyon túlzó, nyomulós érzést ad. Egy jól megírt szöveg tartalmazza a kulcsszó szinonimáit, ragozott alakjait, a több szavas kifejezések kevert szavas sorrendben is szerepelnek.

Képek

Valamennyire a képeket is lehet optimalizálni: alt, title, fájlnév. Ezeket is használhatjuk a kulcsszavaink előfordulásának növelésére. Azt alt attribútum alternatív információk megjelenésére szolgál, azaz aki szöveges böngészőt (illetve a keresők is ezt tudják értelmezni) használ, annak itt pár szóban leírhatjuk, mi szerepel a képen. A title attribútum (nem keverendő az előzőekben már tárgyalt title taggel) pedig plusz információ a képhez, akkor jelenik meg, ha fölé visszük a kurzort.

Kifelé mutató linkek

Honlapunk ne tartalmazzon nem működő linkeket (halott link). Figyeljünk, hogy csak megbízható oldalakat linkeljünk! Kerüljük a büntetés alatt lévő honlapokra mutatást és a túl sok linket az oldalunkon!

Belső link struktúra

Elsősorban az oldal használhatósága szempontjából fontos kérdés a jó navigáció, de a keresők is ezt az utat fogják bejárni, úgyhogy figyelembe kell venni az ő szempontjaikat is. A JavaScriptes és a Flashes pontokban még említjük, de itt is hangsúlyozzuk, hogy szöveges linkekből építsük fel az oldal menüjét. Minden oldal legyen elérhető, lehetőleg 2-3 linkre a főoldalról. Horgonyszövegnek magát azt a pár szót nevezzük, ami linkelve van, ezek relevánsak, témába illőek legyenek a hivatkozott oldal szempontjából. Rossz példaként a „klikk ide” feliratokat említhetjük.

Sebesség, méret

Ne legyen nagyobb az oldalunk mérete 100K-nál, de ellenőrizzük a letöltési időt is. (Ezt Webmester eszközök használatával is ellenőrizhetjük.)

Duplikált tartalom

Honlapunkon mindig egyedi tartalom legyen, azaz ne használjunk már más honlapokon publikált szöveget. Arra is figyelni kell, hogy a mi oldalaink is csak egy url-en legyenek elérhetők, mert véletlenül is csinálhatunk duplikált tartalmat a mai dinamikus cms rendszerek url képzési technikájával.

Frame

Oldalunk lehetőleg ne tartalmazzon Frameket. Elavult technikai megvalósítás, ha lehet, kerüljük, bár van mód az optimalizálására is. Legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük, keretes szerkezetre épül-e honlapunk, hogy a böngészőben egy jobb klikk után megjelenő ablakban lehetőséget kapunk „Ez a keret” címmel további műveletekre.

JavaScript

Bár a kereső pókok már értelmezni tudják, de a fő tartalmunk elérhető legyen JS nélkül is. Ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy böngészőnkben nem engedélyezzük a JavaScript használatát (Firefoxban: Eszközök/Beállítások/Tartalom és ott ne legyen kipipálva a „JavaScript engedélyezése”). Ha így kipróbáljuk honlapunkat és minden oldal ugyanúgy elérhető, akkor rendben van. Különösen fontos, hogy a menü működjön.

Flash

A flashek mint animációk feldobhatják oldalunkat, de csak kis részét képezzék a honlapnak és semmiképpen se a navigációt. Ellenőrizzük, hogy használ-e flash technikát a menürendszerünk: a linkre bal gombbal klikkelve nem a szokásos „Megnyitás új oldalon” stb. lehetőségeket kapjuk, hanem „Zoom in” stb. flash lejátszó beállításait.

Összegzés

Lehetne hosszabb is, részletesebb is a lista, megpróbáltuk a legfontosabb tényezőket összegyűjteni.

Amennyiben a fenti lista alapján úgy látja, nem tesz meg mindent honlapja a találati lista élére kerülésért, vegye igénybe keresőoptimalizálás szolgáltatásunkat.

Valamelyik pontról szívesen olvasna bővebben? Kérjük, jelezze hozzászólásában és részletesebben is kitérünk a témára. Ugyanitt felteheti a témával kapcsolatos kérdést is!

Honlapkészítés első lépése a doménnév választás

„A tartománynév (angolosan domainnév, illetve magyarítva doménnév) egy számítógép egyedi neve az interneten, amely megkülönbözteti a többitől. A tartománynevek csupán címkék, melyeket a nehezen megjegyezhető IP-címek helyett használhatunk.” Wikipedia

Mi a doménnév?

A webcím része, mely minden honlapra nézve egyedi. A böngésző címsorába írva látogathatjuk meg az adott honlapot:

doménnév helye a böngészőben

Ha a kiválasztott nevet regisztráltatjuk, az nyilvántartásba kerül, és évente fenntartási díjat fizetünk érte.

Hogyan válasszunk?

Két irányba indulhatunk el a megfelelő doménnév kiválasztásakor.

Ha a webes keresőkből szeretnénk látogatókat szerezni, akkor célszerű a tevékenység szerinti névválasztás. Ennek előnye, hogy a doménnévbe foglalt kulcsszóra könnyebb jó pozíciót szerezni a keresők találati listáján.

A legjobb címek általában már foglaltak, így valamilyen kiegészítést kell hozzá tenni. Ilyen lehetőség például tevékenységet várossal vagy valamilyen raggal bővíteni, úgy hogy az eredeti szavakat is tartalmazza, pl. szekszardiborok.hu, vagy használhatjuk a kötőjeles verziót, mint pl. szekszardi-bor.hu. Sok lehetőség van, ám ezek a kiegészítések mind elvesznek egy kicsit a domén értékéből.

Fontos szempont, hogy megjegyezhető legyen a webes cím. Kerülni kell az értelmetlen vagy túl hosszú, sok szóból álló doménnevet. A kötőjeles forma például írásban jobban értelmezhető, mert elkülönülnek a szavak, ám szóbeli kommunikációban komplikáltabb átadni.

Bár kevésbé használt, de lehetőség van ékezetes nevek regisztrálására is. Felettébb kellemetlen, ha konkurensünk foglalja le a mi nevünk ékezetes verzióját. Ugyanez igaz lehet a kötőjeles formára, .eu, .com stb. végződésekre. Nehéz megmondani, hol van egy ésszerű határ.

Másik lehetőség a cégnév szerinti domén választás. Mivel ez általában egyedi, így valószínűleg még nem foglalt. Előnye, hogy ügyfeleink könnyebben megjegyzik és a böngészőbe direkt írva rátalálnak oldalunkra.

Szerencsés eset, ha már a cégnevünk is tartalmaz tevékenységünkre jellemző szavakat, így lehet pl.: szekszardiborkft.hu. Ekkor mind a két irány előnyeit kiaknázhatjuk, ezt már a cég alapításakor érdemes figyelembe venni.

Ezen a címen lehet tájékozódni, hogy a tervezett címünk szabad-e:
http://www.domain.hu/domain/szabad-e/

Doménnév választás szabályai

A név 2-40 karakter hosszúságú lehet a latin ábécé kisbetűit (a-z), numerikus karaktereket (0-9) és kötőjelet (-) tartalmazhat.
Lehetőség van a magyar ékezetes betűk használatára is, de ezek kódolva jelenhetnek meg, ezért használatuk inkább csak az ékezet nélküli verzió mellett ajánlott.
További szabály, hogy a doménnév elején és végén betű vagy numerikus karakter állhat, illetve nem lehet egymás után több kötőjel.

Összefoglalva:

• Legyünk tisztában a névválasztás szabályaival!
• Rövid, könnyen megjegyezhető nevet válasszunk!
• Ha címünk a kulcsszavunkat is tartalmazza, az segíti a keresőoptimalizálást!
• Gondoljunk az ékezetes vagy nemzetközi végződéses formákra is!
• Ellenőrizzük, hogy szabad-e a kiválasztott doménnév!

Honlapkészítés Szekszárd és Pécs vonzáskörzetében! Amennyiben minket választ weboldala elkészítésére, segítünk a doménnév választásban és az ügyintézést is vállaljuk!