Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015.

NEA-15-SZ

 

Pályázat célja:

NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-MA-15-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-NO-15-SZ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek elősegítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-TF-15-SZ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-UN-15-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Ide kattintva letöltheti a pályázati összefoglalónkat!

Ki pályázhat?

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • szövetségek
 • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szervezetet és a pártot)

Nem nyújthat be pályázatot:

 • szakszervezetek
 • pártok
 • párt által alapított alapítványok
 • párt részvételével létrehozott egyesületek
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek
 • kölcsönös biztosító egyesületek
 • közalapítványok
 • bevett egyház, egyházi jogi személy
 • civil társaság

Valamint azon szervezetek:

 • amelyek nem minősülnek átlátható szervezeteknek
 • amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődelszámolás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a cégbíróság
 • amelyek 2012-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013) a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– Közösségi környezet kollégium (KK) minimum 250.000 Ft, maximum 2.500.000 Ft

– Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (MA) minimum 100.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft

– Nemzeti összetartozás kollégium (NO) minimum 250.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft

– Társadalmi felelősségvállalás kollégium (TF) minimum 250.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft

– Új nemzedékek jövőjéért kollégium (UN) minimum 150.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft

 • A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges, ez történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.
 • A maximális támogatási intenzitás mértéke 90%.

A projektmegvalósítás időtartama:

A támogatási időszak kezdő időpontja 2015.04.01., záró időpontja 2016.03.31.

Támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • NEA-KK-15-SZ Közösségi környezet kollégium

– civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;

– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

– civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 • NEA-MA-15-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

– civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

 • NEA-NO-15-SZ Nemzeti összetartozás kollégium

– civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);

– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.

 • NEA-TF-15-SZ Társadalmi felelősségvállalás kollégium

– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 • NEA-UN-15-SZ Új nemzedékek jövőjéért kollégium

– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

– civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

– civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;

– adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;

– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

Elszámolható költségek:

 • A támogatási időszakon belül felmerült, és legkésőbb a támogatási időszak vége és az elszámolás benyújtására előírt határidő utolsó napja közötti időszakban (a továbbiakban: elszámolási időszak) pénzügyileg is teljesült költségek számolhatóak el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben.

Dologi kiadások

 • Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing, kommunikációs költségek
 • Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei
 • Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Személyi jellegű kiadások

 • Bérköltség
 • Ösztöndíj
 • Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • Önkéntes foglalkoztatott költségei

Felhalmozási kiadások

 • Tárgyi eszköz beszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Saját tulajdonú ingatlan felújítása

Jelen pályázat terhére –a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség nem számolható el.

Nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások

 • Beruházási kiadások
  • Ingatlan beszerzés, létesítés
  • Gépjármű beszerzés, készítés
 • Felújítási kiadások
  • Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
  • Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
 • Adók
  • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
  • Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
  • Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
 • Jogkövetkezmények
  • Bírságok, büntetések
  • Késedelmi pótlék/kamat
  • Kötbér
 • Személyi jellegű kifizetések
  • Tiszteletdíjak
  • Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
  • Jutalom (természetbeni, pénzbeli) 22
 • Adósságszolgálat teljesítése
  • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
  • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Elszámolhatóság további feltételei:

NEA-NO-15-SZ kiírás keretében:

 • Személyi jellegű kiadások költségvetési fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40 %-a számolható el.
 • A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozói szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 %-át.
 • A költségvetés Felhalmozási kiadások fősorán, legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a számolható el.

Területi korlátozások:

 • .Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje

Beadási határidő:

Pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Közösségi környezet kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.24.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Nemzeti összetartozás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.20.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.19.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Benyújtási határidő: 2015.03.23.

Megjelent mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására kiírt pályázat

Pályázat célja:
A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Ki pályázhat?

Azok a vállalkozások, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. Célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési
potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
 • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak
 • rendelkezik legalább három lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) eléri az 50 millió Ft-ot
 • jelen projektjének igényelt támogatása nem haladja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét
 • volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói
  alapján

Pályázati támogatás összege és mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 000 000 Ft, maximum 7 500 000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték.

Pályázható tevékenységek:
A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
  Kiállításon vagy vásáron való részvétel és külföldi árubemutató szervezéséhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek kapcsolódnak:
 • Piacra jutás támogatása  – önállóan nem támogatható
 • Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
 • Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 • Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége  – önállóan nem támogatható

Önrész:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a pályázat részleteiről!

Beadási határidő:
A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.
A pályázat benyújtására novemberben nyílik lehetőség, ezért haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot pályázatírónkkal.

 

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt pályázat

A pályázat célja:

A vissza nem térítendő támogatás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, a pályázat keretében lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló
projektek!

Ki pályázhat?

Jelen felhívásra pályázhatnak azok a vállalkozások (és vállalkozók) amelyek
hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak
 • a fejlesztésük a felhívásban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

A támogatható tevékenységek listáját ide kattintva érheti el!

 • legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkezik (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
 • a projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves
  beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a a felhívásban
  felsorolt tevékenységekből származik

Pályázati támogatás összege és mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 000 Ft lehet.

Pályázható tevékenységek:

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) –önállóan nem támogatható
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz
  beszerzése

Önrész:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a pályázat részleteiről!

Beadási határidő:
A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.
A pályázat benyújtása novembertől lehetséges, javasoljuk, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot pályázatírónkkal!

Pályázat önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban

A pályázat célja:

Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Igényelhető támogatás: 

Jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot.

Ide kattintva megismerheti a pályázat részleteit!

Ki pályázhat?

Költségvetési szervek:

 • Helyi önkormányzat – 321
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv – 322

Támogatható tevékenységek: 

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén:

 • Utólagos külső hőszigetelés abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.
 • Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés abban az esetben, ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

 • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre,
 • Automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése,
 • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,
 • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
 • Gőz hordozó közeg váltása forró vízre,
 • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

3. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:

 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
 • kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások, kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

4. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
 • Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
 • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Elszámolható költségek: 

A projekt előkészítés során elszámolható költségek: az előkészítéssel kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. A projekt megvalósítás során kizárólag a támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető támogatás. A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói finanszírozási forma választható!

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

A pályázat beadási határideje: 

A pályázatok benyújtása 2014. szeptember 22. és 2014. október 1. között lehetséges.

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

A pályázat célja legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtását megelőzően a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül és vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás vagy induló társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással vagy mezőgazdasági őstermelőként.

ISMERJE MEG A PÁLYÁZAT RÉSZLETEIT!

A támogatás összege legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át.

Támogatás igényelhető tárgyi eszköz beszerzéséhez, melyek  a vállalkozás tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálják, a vállalkozás beindításához szükséges ingatlan, telek, földterület vásárlásához, egyéb költségekhez (legfeljebb a teljes fejlesztési költség 20%-áig)

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a kötelező mellékletekkel, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályának, 2014. augusztus 29-éig.

 

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Versenyképes IKT szektor fejlesztése érdekében kiírt pályázat!

IKT szektor fejlesztés pályázat célja az informatikai piacon dolgozó KKV-k külpiacokra jutásának segítése, valamint a Horizon 2020 innovációs pályázatokon való részvételre való felkészítése.

Ismerje meg a pályázat részleteit!

A pályázat keretében a Horizon 2020 program megismerésére, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség.

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt és amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 20 millió forint, a támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 75%-a!

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A projekt keretében lehetőség nyílik a Horizon 2020 program ismeretek bővítésére, képzés vagy tanácsadási szolgáltatás igénybevételére, IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzésére.

A pályázónak rendelkeznie kell legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel!

A pályázó tag az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében, vagy vállalja, hogy legkésőbb a támogatói szerződés hatályba lépéséig tagsági jogviszonyt létesít.

A pályázatok benyújtása 2014. május 15-től 2014. június 16-ig lehetséges.

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Pályázat oktatási intézmények fejlesztésére!

A projekt célja a minőségi oktatáshoz szükséges feltételek biztosítása, az oktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása, az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket és biztosítsa a minőségi oktatáshoz – kirekesztés nélküli hozzáférést.

Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, köznevelési feladatot ellátó közoktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot:

 1. Központi költségvetési szervek (GFO 31);
 2. Egyházi jogi személy (GFO 55);
 3. Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége (GFO 56).

Azon fenntartók, ahol a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya eléri a 10%-ot.

Egy pályázatra igényelhető támogatás összege, azzal, hogy a mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés nem haladja meg a 200 millió forintot, minimum 100 millió forint, maximum 450 millió forint.

A kiírás lehetőséget biztosít új feladatellátási helyek építésére, azonban a fejlesztés új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését nem eredményezheti, legalább egy akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek meg kell valósulnia, oktatási intézmények felújítására, bővítésére, energia takarékossá tételére is lehetőség nyílik.

A projekt keretében a mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér biztosítását szolgáló nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítására is lehetőség van.

További választható tevékenységek: az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök fejlesztése, eszköz- és felszerelés, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, sajátos nevelést igénylő diákok képzését, biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése, melegítő és főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése .

Ismerje meg a pályázat részleteit!

Kizárólag a Dél-dunántúli régió területén, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékeltében nevesített hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló projektek támogathatók.

A pályázatok benyújtása 2014. május 5 – 2014. június 19. között lehetséges.

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Megjelent az egészségügyi alapellátás fejlesztésére kiírt pályázat!

Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú felnőtt háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint iskola-egészségügyi rendelő, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre.

A pályázat célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.

Jelen felhívás keretében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. bekezdésében és a mellékelt eszközlistában nevesített egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális- és eszközfejlesztés támogatható. 

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek és azok konzorciumai pályázhatnak:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327):
 • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 572);
 • Helyi nemzetiségi önkormányzatok (GFO 371);
 • Egyházi jogi személyek (GFO 55);
 • Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 572),

amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.

Ismerje meg a pályázat részleteit!

Támogatás összege: minimum 10 millió, maximum 60 millió Ft, a támogatás mértéke 100%!

A projekt keretében lehetőség nyílik eszközbeszerzésre (műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett), épület felújításra és korszerűsítésre!

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a Dél-dunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.

A pályázatok benyújtása 2014. május 5 – 2014. június 19. között lehetséges.

 

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Megjelent általános iskolák számára a komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása érdekében kiírt pályázat!

A pályázat célja a köznevelés iskolai oktatást biztosító színterein (különösen az alapfokú oktatásban) segítse azon iskolai, vagy azokhoz közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó programok megvalósítását, melyek hozzájárulnak a legfontosabb idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher csökkentése érdekében az egészséges életmódot támogató, legfontosabb életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztéséhez. 

A projekt kapcsán lehetőség nyílik a nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményeknek nem mindennapos testmozgással összefüggő egészségfejlesztési programok, valamint tanórai kereteken kívüli mindennapos testmozgással összefüggő programok megvalósítására.

Továbbá a pályázati kiírásban meghatározott állami fenntartású felsőoktatási intézmények általános iskoláinak fejlesztésére, ha a felsőoktatási intézmény nyújtja be a pályázatot!

Egy intézmény legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Az állami felsőoktatási intézmények ugyanazon pályázat keretében több általános iskolai feladatokat ellátó feladat-ellátási helyükre igényelhetnek támogatást.

Ismerje meg a pályázat részleteit!

A támogatás összege minimum 4 millió forint, maximum 45 millió forint! A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a!

A projekt keretében tartalék képezhető az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetére!

Beadási határidő:

A pályázatok benyújtása 2014. április 28-tól 2014. május 12-ig tart!

Elkészítjük pályázatát!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

 

Megjelent a kulturális és természeti örökség megőrzésére kiírt pályázat!

Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok által kiírt pályázat, amely a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését teszi lehetővé. A program egyrészt a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentáló épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál. Kiemelten fókuszál azokra a védett természeti területekre és értékekre, amelyek hitelesen csak a kulturális értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg és mutathatók be, cél az ezekhez szervesen kötődő szellemi kulturális örökség megőrzése is.

A tervezett projektek kapcsán lehetőség nyílik a védett épület vagy természeti értékhez kapcsolódó építési beruházása és tartalomfejlesztésre, szolgáltatás fejlesztésre. Elszámolhatók a bérek és járulékok, személyi költségek, tárgyi eszközök, szolgáltatások és ingatlan felújítás és helyreállítás költségei.

„Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” elnevezésű pályázat önkormányzatok, központi költségvetési szervek, civil szervezetek részére biztosít támogatást, amely keretében 56-141 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Kedvező ár: bruttó 60 000 Ft-os fix költség és 5 %-os sikerdíj fejében elkészítjük pályázatát!
 • Garancia: Amennyiben a pályázat formai okból elutasításra kerül visszatérítjük a fix költség díját!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázati Összefoglaló

Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése

c. intézkedéséhez

Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Pályázat célja:

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése a kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése.

Jelen program egyrészt a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentáló épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál. Kiemelten fókuszál azokra a védett természeti területekre és értékekre, amelyek hitelesen csak a kulturális értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg és mutathatók be, cél az ezekhez szervesen kötődő szellemi kulturális örökség megőrzése is.

Az egyes kulturális örökségi elemek megőrzésén, helyreállításán túl működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon kulturális és természeti örökségvédelem területén tevékenykedő szervezetek és a donor országokban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) található hasonló szervezetek között.

A projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok valamelyikéhez:

épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása

védett természeti értékek, területek és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása

Kik pályázhatnak?

 • Központi költségvetési szervek (GFO 31)
 • Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
 • Non-profit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
 • Alapítványok (GFO 56)
 • Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
 • Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572)
 • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
 • Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);

Partnerek:

A pályázat keretében lehetőség van partnerek bevonására, partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt.

Donor országban:

 • Központi költségvetési szervek
 • Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek
 • Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézménye

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Jelen pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Minimum 200 000 EUR (56 680 000 Ft.)
 • Maximum 500 000 EUR (141 700 000 Ft.)

Pályázó szervezet Támogatás mértéke

 • Központi költségvetési szervek 100%
 • Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek 95%
 • Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények 90%

Minden más támogatástól mentes önerőt kell biztosítani, természetbeni hozzájárulás nem vehető figyelembe.

Témakörök, pályázható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Az 1- es és 2-es tevékenységcsoport választható, azon belül azonban mindkét tevékenység megvalósítása kötelező. (Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is)

1. Csoport:

A hagyományos vidéki életmódhoz, a természet közeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A hagyományos vidéki életmódhoz, a természet közeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

2. Csoport:

A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és az eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

Elszámolható költségek:

 • A projekt keretében történő beruházások eredményét kizárólag a projektgazda aktiválhatja.
 • Projektpartner esetében kizárólag az alábbi költségek számolhatóak el:
 • Egyéb berendezések, felszerelések projekt megvalósítási idejével és a projekthez szükséges használat mértékével arányos értékcsökkenése
 • Anyagköltség
 • Igénybevett szolgáltatások
 • Egyéb szolgáltatások
 • Bérköltség
 • Személyi jellegű egyéb kifizetés
 • Járulékok
 • Le nem vonható ÁFA

A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha tevékenységük a projekt végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri leírásukban foglalt feladatkörük részét képezi. Közigazgatási dolgozók esetén nem elszámolható a megbízási díj.

Legfontosabb szempontok a projekt tartalmára vonatkozóan:

A fejlesztés során a helyi közösség megfelelően bevonásra kerüljön, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra.

Az érintett örökségi elem állapota leromlott, alulhasznosított, az érintett településen a kulturális szolgáltatások korlátozottak.

Különösen fontos a társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése.

Az örökségi elemnek pénzügyileg, társadalmilag és környezetileg is fenntarthatónak kell lennie.

A fejlesztésnek Magyarországon kell, megvalósuljon, amennyiben 10 000 fő feletti településen valósul meg vidékies környezetben, városias zöldterületben helyezkedik el.

Támogatási időszak:

A projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 18 hónap, a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatással létrehozott eredményeket a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, a projekt céljaival összhangban változatlanul fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

Beadási határidő:

A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag online rendszeren készült pályázati űrlapon nyújtható be, a pályázói felület a www.nora.norvegalap.hu címen érhető el.

A pályázatok benyújtása 2014. február 21- től 2014. május 21. 24 óráig lehetséges.

 

Megjelent a Norvég Civil Támogatási Alap 2014. évi pályázata!

Megjelent a Norvég Civil Támogatási Alap által kiírt pályázat, amely kisprojektek és közepes projektek megvalósítását teszi lehetővé. Az egyesületek és alapítványok projektek generálására kaphatnak támogatást, a program nem a működési költségek finanszírozását segíti. A tervezett projektek kapcsán lehetőség nyílik a bérek és járulékok, személyi költségek, tárgyi eszközök, szolgáltatások és ingatlan felújítás költségeinek elszámolására.

Az „EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013” elnevezésű pályázat alapítványok és egyesületek részére biztosít támogatást, amely keretében kisprojektek esetében 450 000 – 6 millió Ft-ot, közepes projektek esetében akár 21 millió Ft-ot igényelhet maximum 90%-os vissza nem térítendő támogatás mellett.

Tekintse meg pályázati összefoglalónkat!

A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. (csütörtök) 18.00 óra.

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Kedvező ár: bruttó 60 000 Ft-os áron elkészítjük első fordulós pályázatát!
 • Garancia: Amennyiben a pályázat formai okból elutasításra kerül vissza térítjük a pályázatírás díját!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

 

Megjelent a Nemzeti Foglalkozatatási Alap munkahelyteremtési pályázata!

Most jelentős támogatást kaphat ingatlan beruházáshoz és eszközbeszerzéshez!

Vállalkozása beindításához vagy fejlesztéséhez beruházásra van szüksége? Új épületet, épületrészt kíván építeni? Új tevékenysége kialakításához gépeket, berendezéseket szeretne beszerezni, vagy szabadalom, licenc megvásárlását tervezi?

A beruházások sokszor jelentős forrásokat igényelnek, ráadásul a megnövekedett kapacitások a működési költségek emelkedésével járnak, ami további erőforrásokat igényel. A beruházások finanszírozására felvett hitelek kamatai megnehezítik a megtérülést, profittermelést. A pénzintézetek egyre szigorúbb feltételekkel és romló kondíciókkal kínálják hiteleiket.

A beruházási támogatások segítséget jelenthetnek a kezdeti finanszírozási problémák áthidalásában anélkül, hogy a későbbi megtérülés lehetőségét veszélyeztetnék. Egy jó koncepció, megfelelő szakértelemmel párosulva még a mai nehéz gazdasági helyzetben is nyereséges vállalkozást eredményezhet.

Kedvező lehetőséget kínál a Mikro-kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) című pályázat, amely 1,5-3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít minden újonnan teremtett munkahely után.

Tekintse meg pályázati összefoglalónkat!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Hamarosan megjelenik a Dél-Dunántúlon is a telephelyfejlesztés pályázat!

A most megjelenő telephelyfejlesztés pályázat működő mikro, kis és középvállalkozások számára teszi lehetővé a telephely fejlesztését. Lehetőség nyílik a telephely alapinfrastruktúrájának fejlesztésére, új épület építésére, meglévő felújítására, átalakítására, eszközbeszerzésre.

A telephely korszerűsítése az ingatlan fenntartási költségeinek csökkentését, a termelés bővítését, a vállalkozás tevékenységének diverzifikálását is képes szolgálni. Amennyiben úgy érzi, hogy vállalkozása fejlődése érdekében szükséges az infrastrukturális háttér megújítása, most 60%-os támogatást vehet igénybe e célra.

A „Telephelyfejlesztés – DDOP-1.1.1/D-14 pályázat”, amely keretében 10-60 millió Ft-ot igényelhet maximum 60%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5%-os sikerdíj (nettó 10 millió Ft megítélt támogatás esetén 500 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, nyilvánosság és marketing területén.

Telephelyfejlesztés

DDOP-1.1.1/D-14

Pályázat célja:

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázat céljához a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis- és középvállalkozások, (jogi személyiségű vállalkozás, jogi személyiség nélküli vállalkozás, egyéb vállalat) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft.

Támogatás mértéke: Mikro- és kisvállalkozások esetében 60%, középvállalkozások esetében 50% között.

Pályázható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

Választható kapcsolódó tevékenységek:

 • Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
 • Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
 • Projekt előkészítés.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Nyilvánosság biztosítása
 • Projektszintű könyvvizsgálat
 • Horizontális elvekre vonatkozó előírások, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése

Elszámolható költségek:

A projekt előkészítés költségei (projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, ha a projekt hatósági engedély köteles)

Projekt megvalósítás költségei

• Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás

• Az Alapinfrastruktúra kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek

• Eszközbeszerzés. A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is): új eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés, első minősítés, hitelesítés, betanítás, eszközök első felszerszámozásához új szerszámok, új kiegészítő berendezések, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, vételára.

• Nyilvánosság biztosítása

• Projektszintű könyvvizsgálat (ha a projekt igényelt támogatása meghaladja az 50 millió Ft-ot)

Legfontosabb feltételek:

A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt

Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása

Foglalkoztatottak létszáma:

• Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy teljes fő volt

• Minimum 1 fő munkahelyteremtés szükséges.

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá.

Iparági korlátozás. Nem támogatható tevékenység:

• az Európai Unió működéséről szóló szerződés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul

• kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).

• pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66).

• logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.

• turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56).

Területi korlátozás:

• A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség.

• A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség.

• Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Eszközbeszerzés:

• Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka.

• Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz – a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső – zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti.

Nem támogatható a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés.

Előleg igényelhető: az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Önerőt szükséges biztosítani: középvállalkozások esetében az elszámolható költség 50%-ának megfelelő mértékű önerő, mikro- és kisvállalkozások esetében 40% önerő szükséges.

A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

Beadási határidő:

A pályázatok benyújtásának határideje a pályázat kiírásakor kerül közzétételre honlapunkon.

 

Pályázat önkormányzatok által támogatott induló szociális szövetkezetek támogatására!

Szeretné kihasználni a szociális gazdaság fejlődésében rejlő lehetőségeket? Szívesen hozna létre munkahelyeket településén és elképzelését a helyi önkormányzat is támogatja? Úgy gondolja, hogy az Önök által kialakított munkahelyek lehetőséget nyújtanának a helyi hátrányos helyzetű munkavállalók megélhetésére?

 

Az induló vállalkozásoknak meg kell küzdeniük a piacszerzés és a stabil működés kialakításának nehézségeivel, különösen igaz ez a nehéz makrogazdasági környezetben. A szociális gazdaság szereplői a profit termelés helyett a munkavállalók megélhetését és a társadalmi szerepvállalást tekintik elsődleges céljuknak. Az új munkahelyek kialakítása jelentős befektetést igényel, aminek megtérülése az említett célkitűzések miatt hosszú távú és a forráshiányos időszakban nehezen finanszírozható.

 

Most itt a lehetőség, hogy TÁMOP pályázat segítségével a szociális gazdaság szereplőjévé váljon, a helyi önkormányzattal összefogva sikeresen hozhatnak létre szociális szövetkezetet. A pályázat segítségével lehetővé válik szövetkezeti tagok és munkavállalók képzése, foglalkoztatása, a munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A most kínálkozó lehetőség „Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 könnyített elbírálású pályázat”, amely keretében 10-15 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázat részleteit!

 

Elkészítjük pályázatát!

 

Amit ajánlunk:

 

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6 %-os sikerdíj (10 millió Ft megítélt támogatás esetén 600 000 Ft)

 

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

 

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

 

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

 

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

 

A pályázatok benyújtása 2013. május 6-tól – június 6-ig lehetséges.

Megjelent a pályázat szociális szövetkezetek tevékenységének támogatására!

Szeretné kihasználni a szociális gazdaság fejlődésében rejlő lehetőségeket? Szívesen hozna létre munkatársaival, ismerőseivel, a településen élőkkel egy a foglalkoztatásukat biztosítani képes szövetkezetet? Szeretné, ha az Önök által kialakított munkahelyek lehetőséget nyújtanának a helyiek megélhetésére?

 

Az induló vállalkozásoknak meg kell küzdeniük a piacszerzés és a stabil működés kialakításának nehézségeivel, különösen igaz ez a nehéz makrogazdasági környezetben. A szociális gazdaság szereplői a profit termelés helyett a munkavállalók megélhetését és a társadalmi szerepvállalást tekintik elsődleges céljuknak. Az új munkahelyek kialakítása jelentős befektetést igényel, aminek megtérülése az említett célkitűzések miatt hosszú távú és a forráshiányos időszakban nehezen finanszírozható.

 

Most itt a lehetőség, hogy TÁMOP pályázat segítségével a szociális gazdaság szereplőjévé váljon, vagy erősítse szövetkezete foglalkoztatási potenciálját. A pályázat segítségével lehetővé válik szövetkezeti tagok és munkavállalók képzése, foglalkoztatása, a munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A most kínálkozó lehetőség „Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban– TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 pályázat”, amely keretében 20-50 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázat részleteit!

 

Elkészítjük pályázatát!

 

Amit ajánlunk:

 

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5 %-os sikerdíj (20 millió Ft megítélt támogatás esetén 1 millió Ft)
 • Kötelező Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése kedvező áron (pályázatból elszámolható)

 

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

 

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

 

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

 

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

 

A pályázatok benyújtása 2013 május 6-tól – június 6-ig lehetséges.

Megjelent a Norvég Civil Támogatási Alap 2013. évi pályázata!

Megjelent a Norvég Civil Támogatási Alap által kiírt pályázat, amely kisprojektek és makroprojektek megvalósítását teszi lehetővé. Az egyesületek és alapítványok projektek generálására kaphatnak támogatást, a program nem a működési költségek finanszírozását segíti. A tervezett projektek kapcsán lehetőség nyílik a bérek és járulékok, személyi költségek, tárgyi eszközök, szolgáltatások és ingatlan felújítás költségeinek elszámolására.

„Norvég Civil Támogatási Alap 2013” elnevezésű pályázat civil szervezetek részére biztosít támogatást, amely keretében kisprojektek esetében 400 000 – 2,9 millió Ft-ot, makro projektek esetében akár 40 millió Ft-ot igényelhet maximum 90%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Kedvező ár: bruttó 40 000 Ft-os fix díj + 5%-os sikerdíj!
 • Garancia: Amennyiben a pályázat formai okból elutasításra kerül vissza térítjük a pályázatírás díját!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

Megjelent a 2013-as évi munkahelyteremtési pályázat!

Most jelentős támogatást kaphat ingatlan beruházáshoz és eszközbeszerzéshez!

Vállalkozása beindításához vagy fejlesztéséhez beruházásra van szüksége? Új épületet, épületrészt kíván építeni? Új tevékenysége kialakításához gépeket, berendezéseket szeretne beszerezni, vagy szabadalom, licenc megvásárlását tervezi?

A beruházások sokszor jelentős forrásokat igényelnek, ráadásul a megnövekedett kapacitások a működési költségek emelkedésével járnak, ami további erőforrásokat igényel. A beruházások finanszírozására felvett hitelek kamatai megnehezítik a megtérülést, profittermelést. A pénzintézetek egyre szigorúbb feltételekkel és romló kondíciókkal kínálják hiteleiket.

A beruházási támogatások segítséget jelenthetnek a kezdeti finanszírozási problémák áthidalásában anélkül, hogy a későbbi megtérülés lehetőségét veszélyeztetnék. Egy jó koncepció, megfelelő szakértelemmel párosulva még a mai nehéz gazdasági helyzetben is nyereséges vállalkozást eredményezhet.

Kedvező lehetőséget kínál a Mikro-kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) című pályázat, amely 1,5-3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít minden újonnan teremtett munkahely után.

Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Elindult a gyakornoki program a pályakezdők foglalkoztatása érdekében!

A hazai szakképzés gyakorlat orientáltságát gyakran megkérdőjelezik, pedig számos cég fogad diákokat tanulószerződés keretében. Sajnos a vállalkozások korlátozott foglalkoztatási potenciálja miatt nem minden arra alkalmas embert tudnak a cégek megtartani. Mivel a munkaerőpiac az ország jelentős részén kínálati oldali, ezért a munkaadók a tényleges munkatapasztalattal rendelkező, a munka világába már integrálódott fiatalokat részesítik előnyben.

Ezért számos fiatal pályakezdő elhelyezkedésének legfőbb akadálya a megfelelő munkatapasztalat hiánya, a munkahelyi környezetbe való beilleszkedés és az ezzel járó élethelyzet változás leküzdése.

Egy most megjelent pályázat elsősorban a szakképzési rendszerrel együttműködő gazdasági társaságok foglalkoztatási potenciálját igyekszik növelni, ennek érdekében a szakképzésben korábban tanulószerződéssel részt vevő pályakezdő fiatalok számára nyújtott bértámogatással és egyéb járulékos költségek finanszírozásával.

„Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” elnevezésű  TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kódszámú pályázat gazdasági társaságok részére biztosít támogatást, amely keretében 460 350 Ft – 30 millió Ft-ot igényelhet maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 300 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

 

Pályázat civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok foglalkoztatási potenciáljának növelésére!

A hazai civil szervezetek, egyházak, egyházi intézmények, egyesületek, alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok gyakran küzdenek humán erőforrás problémákkal. Ez az önkéntes munka alacsony elterjedtségének és a foglalkoztatás magas költségeinek köszönhető. A jelentősebb nonprofit szervezetek bevételei sem mindig teszik lehetővé a főállású munkatársak alkalmazását, a különböző támogatások és pályázatok általában korlátozzák a bér jellegű kiadások elszámolhatóságának mértékét. Pedig a civilek aktivitását, tevékenységük társadalmi hatását nagymértékben befolyásolja az utóbbi időszakban egyre gyengülő emberi erőforrásuk.

Ugyanakkor számos fiatal pályakezdő elhelyezkedésének legfőbb akadálya a megfelelő munkatapasztalat hiánya, a munkahelyi környezetbe való beilleszkedés és az ezzel járó élethelyzet változás leküzdése.

Egy most megjelent TÁMOP pályázat elsősorban a civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok foglalkoztatási potenciálját igyekszik növelni, elsősorban a pályakezdő fiatalok számára nyújtott bértámogatással és egyéb járulékos költségek finanszírozásával.

„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” elnevezésű  TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú pályázat nonprofit szervezetek számára került kiírásra. 2 – 30 millió Ft-ot igényelhet maximum 100%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 300 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

 

Pályázat eszközbeszerzésre, ingatlan beruházásra, megjelent a Komplex vállalati technológia-fejlesztés kiírása!

Úgy érzi vállalkozásának új lendületet, kell vennie? Szeretne eszközöket beszerezni, ingatlant beruházást végrehajtani, fejleszteni? Beleillik elképzeléseibe, ha ezzel egy időben a cég piacra jutásának támogatására és a dolgozók képzésére is sor kerülne?

A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz döntés a fejlesztések útjára lépni. A cégvezetők tudják, hogy a bővülés számtalan új kihívással és egyben jelentős kiadással is jár. A termelési kapacitás növelése, tevékenységi terület kiterjesztése az egész cég működésének átalakítását is megkövetelheti.

A jól átgondolt fejlesztés összetett, az egyes elemek erősítik egymást és lehetővé teszik a versenyelőnyök érvényesítését. Az eszközbeszerzéssel, infrastrukturális fejlesztéssel, szoftverek és hardverek beszerzésével, licenc és know-how vásárlással, piacra jutás támogatásával, képzésekkel, tanácsadási szolgáltatások igénybevételével most komplex vállalkozás fejlesztési programot hajthat végre!

Erre kínál megoldást a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára – GOP-2012-2.1.1/B pályázat”, amely keretében 5-150 millió Ft-ot igényelhet 40%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 300 000 Ft)

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés és marketing területén.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Pályázat IKSZT és Agóra intézmények szolgáltatásainak fejlesztésére!

Szeretné fejleszteni a településén Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret, Agóra intézményt? Növelni az intézmények látogatottságát, bővíteni a szolgáltatások kínálatát? Szeretné, ha ez az intézmények a vidék kulturális fejlődésének motorja legyen? Itt a lehetőség, hogy építő közösség alakuljon ki az önhöz hasonlóan gondolkodó emberek összefogásával!

A program a többfunkciós közművelődési intézmények széleskörű használatát kívánja biztosítani közművelődési, könyvtári fejlesztések, közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás fejlesztések létrehozásával. A helyi igényeknek megfelelő kiegészítő közművelődési programok (szakkör, tanfolyam, verseny, vetélkedő, foglalkozás, helyismereti program, ifjúsági tábor, stb.) tovább növelhetik a bevonásra kerülő személyek számát. Cél, hogy a közösség felmérje a kulturális örökségbe, szellemi tőkében meglévő erőforrásait és azokat saját fennmaradása és fejlődése érdekében felhasználja.

Ilyen kezdeményezéseket finanszíroz a „Építő közösségek”  – B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése – TÁMOP-3.2.3/B-12/1 pályázat”, amelynek keretében 3-5 millió Ft-ot (IKSZT), vagy 5-30 millió Ft-ot (Agóra) igényelhet 100%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 300 000 Ft)

Ne késlekedjen, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, marketing és kommunikáció területén.

 

Újra elérhető a Dél-Dunántúlon is a telephelyfejlesztés pályázat!

A most megjelenő telephelyfejlesztés pályázat működő mikro, kis és középvállalkozások számára teszi lehetővé a telephely fejlesztését. Lehetőség nyílik a telephely alapinfrastruktúrájának fejlesztésére, új épület építésére, meglévő felújítására, átalakítására, eszközbeszerzésre.

A telephely korszerűsítése az ingatlan fenntartási költségeinek csökkentését, a termelés bővítését, a vállalkozás tevékenységének diverzifikálását is képes szolgálni. Amennyiben úgy érzi, hogy vállalkozása fejlődése érdekében szükséges az infrastrukturális háttér megújítása, most 50%-os támogatást vehet igénybe e célra.

A „Telephelyfejlesztés – DDOP-1.1.1/D-12 pályázat”, amely keretében 10-50 millió Ft-ot igényelhet maximum 50%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 10 millió Ft megítélt támogatás esetén 600 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, nyilvánosság és marketing területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

 

Pályázat civil szervezetek támogatására – NEA 2013!

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működési célú támogatása 2013” elnevezésű pályázat. Az egyesületek és alapítványok működési költségeinek támogatására hivatott kiírás 90%-os vissza nem térítendő támogatást biztosít és viszonylag széles az elszámolható költségek köre. Lehetőség nyílik a dologi kiadások, foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei, tárgyi eszközök finanszírozására is.

A pályázatokat 2012. december 10-ig szükséges benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül.

„Civil szervezetek működési célú támogatása 2013” elnevezésű pályázat alapítványok és egyesületek részére biztosít támogatást, amely keretében 250 000 – 4 millió Ft-ot igényelhet maximum 90%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Kedvező ár: bruttó 50 000 Ft-os áron elkészítjük pályázatát!
 • Garancia: Amennyiben a pályázat formai okból elutasításra kerül vissza térítjük a pályázatírás díját!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának érdekében!

Szeretnél vállalkozásba kezdeni, de nem tudod hogyan fogj hozzá? Úgy érzed megvan a megfelelő ötlet, de hiányzik az elinduláshoz szükséges anyagi háttér? Szükséged lenne vállalkozási és üzleti ismeretekre, de nem tudod honnan tudod ezeket megszerezni?

Magyarországon sajnos nagyon kevés fiatal mer belevágni egy saját vállalkozásba, mivel tartanak a bizonytalanságtól, a megélhetést és befektetett tőkét veszélyeztető kockázatoktól. A kezdő vállalkozásoknak további nehézséget okoz, hogy nincsenek megfelelő pénzügyi, szakmai és üzleti ismereteik és tapasztalatuk. Sokszor a kapcsolatrendszer is hiányzik, ami megnehezíti a vállalkozás beindítását, a kezdeti nehézségekből való kilábalást.

Most itt a lehetőség, hogy a fiatalok vállalkozóvá válását támogató TÁMOP pályázat segítségével megvalósítsd elképzeléseid. A kockázatokat jelentősen csökkenti, hogy a 90%-os támogatással indíthatod el a vállalkozást, így az első 8 hónap költségeit jelentős mértékben a támogatásból tudod fedezni. Mivel a pályázat előfeltétele egy képzési programban való részvétel és ennek keretében egy üzleti terv kidolgozása, így biztosítva van az alapvető ismeretek elsajátítása és az átgondolt tervezés. A programban résztvevő szervezetek és pályázók megismerése egy kapcsolatrendszer kialakítására is lehetőséget biztosít.

A most kínálkozó lehetőség a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – TÁMOP -2.3.6.B – 12/1. pályázat”, amely keretében 3 millió Ft 90%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhetsz. Ismerd meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatod!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)

Ne habozz, hívd még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küld el kérdésed e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

 

Pályázat női munkavállalók, GYES/GYED-ről visszatérők foglalkoztatására!

Problémát jelent a fiatal családos munkavállalók alkalmazása? Visszavárnák a céghez jól bevált munkatársukat, vagy szívesen alkalmaznának női munkaerőt?

A GYES/GYED-ről visszatérő munkatársak foglalkoztatása gyakran új típusú munkaszervezési feladatokkal, képzéssel és eszközigénnyel jár. Számos esetben a munkaadó és a munkavállaló egyaránt érdekeltek abban, hogy a gyermekvállalást követően minél hamarabb munkába álljon a szülő, de a feltételek megteremtése többletköltséget jelent.

Most itt a lehetőség, hogy az ön által irányított munkahely GOP pályázat segítségével kiemelten kezelje a nők visszatérését a munkaerőpiacra.  Ennek segítségével lehetővé válik a kisgyermekes szülők alkalmazása és támogatott foglalkoztatása, az ehhez szükséges feltételek kialakítása.

A most kínálkozó lehetőség az „Esélyegyenlőségi Célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén – GOP-2012-3.5.1/B pályázat”, amely keretében 1-10 millió Ft 70%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet (Dél-dunántúli régióra vonatkozó intenzitás). Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 50 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, nyilvánosság és kommunikáció területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

Pályázat kulturális intézmények szolgáltatásainak fejlesztésére!

Szeretné fejleszteni a településén működő kulturális intézményeket? Növelni az intézmények látogatottságát, bővíteni a szolgáltatások kínálatát? Úgy érzi erősödhetne a kulturális intézmények szerepe a fiatalok tehetségének kibontakoztatásában, a kulturális tudás átadásában? Itt a lehetőség, hogy a kulturális intézmények részvételét erősítse a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában!

A kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, közművelődési és művészeti intézmények) nagymértékben képesek hozzájárulni a nevelési-oktatási intézmények munkájához a tanórán kívüli foglalkozások révén. A kulturális intézményekkel kialakított együttműködések lehetőséget nyújtanak az egyedülálló pedagógiai és művészeti komlpex tanulási formák elterjesztéséhez, bevezetéséhez. A együttműködés célja, hogy  a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön a kulturális tudás átadásában. A program keretében szakkörök, tehetséggondozás, témanap és témahét, versenyek és vetélkedők kerülhetnek megrendezésre.

Ilyen kezdeményezéseket finanszíroz a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában – TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat”, amelynek keretében 5-30 millió Ft-ot igényelhet 100%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 250 000 Ft)
 • Kedvező áron elkészítjük a pályázathoz szükséges háttértanulmányt, amely egy önállóan is használható dokumentum és 100%-ban elszámolható a pályázatból

Ne késlekedjen, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, marketing és kommunikáció területén.

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Baranya és Tolna megyében.

Pályázat turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére!

Turisztikai fejlesztést kíván megvalósítani és uniós támogatást venne ehhez igénybe? Hasznosítani szeretne egy turisztikailag frekventált helyen fekvő ingatlant? Turisztikai attrakcióval szeretné vonzóbbá tenni települését, növelni a vendégek tartózkodási idejét? Új szolgáltatások kialakításával kívánja a turisták költési hajlandóságát javítani?

A belföldi turisztikai piacon kialakult verseny megköveteli a hazai turisztikai desztinációk folyamatos fejlesztését. Ez a vetélkedés csak fokozódik a belföldi üdülést ösztönző kormányzati intézkedések hatásai következtében. A valódi újdonságnak számító attrakciók létrehozása, a térségi együttműködés és a magas színvonalú szolgáltatások kialakítása együttesen eredményezhetik a sikeres turisztikai fejlesztést.

Most itt a lehetőség, hogy az ön által tervezett turisztikai fejlesztést európai uniós támogatással megvalósítsa. Lehetőség nyílik a vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények számára a turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítására. Támogatásra számíthatnak a történelmi és kulturális örökséget, ökoturisztikai célú, kerékpáros, gyógy és termálfürdőkhöz kapcsolódó, állatkereteket érintő, természetes fürdőhelyeket, kikötőket, vallási turizmust és egyéb turisztikai fejlesztéseket megvalósítani kívánó pályázók.

A most kínálkozó lehetőség „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – pályázat”, amely keretében 51 – 500 millió Ft 30 – 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 3%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 30 000 Ft)
 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése kedvező áron (pályázatból elszámolható)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk magas szintű turisztikai szakismerettel és a turisztikai pályázatok készítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Új pályázat óvodák fejlesztésére!

Szeretné, ha településén javulna az óvodai nevelés színvonala? Fontosnak tartja az új pedagógiai módszerek bevezetését, az intézmény dolgozóinak szakmai továbbképzését? Szükséges az intézmény udvarának, tornaszobájának felújítása, átalakítása, új eszközök, berendezések beszerzése?

Az óvodák fejlesztését az infrastrukturális beruházások mellett magas szintű szakmai programok megvalósításával lehet elérni. A korszerű pedagógiai módszerek bevezetésének feltétele az óvodapedagógusok képzése, tapasztalt szakmai tanácsadók felkérése, jó gyakorlatok átvétele partner intézményeknél történő látogatások alkalmával. Fontos, hogy a gyermekek környezete, a szülők és a helyi közösség is bevonásra kerüljön, családi napok, közös programok keretében. A szakmai programot támogató eszközök és az egészséges fejlődéshez szükséges biztonságos testnevelést biztosító környezet kialakítása segítheti a program sikerét.

Kiváló lehetőséget biztosít a most megjelent „Óvodafejlesztés – TÁMOP-3.1.11-12/2″ pályázat, amelynek keretében 1-100 millió Ft-ot igényelhet az óvoda fenntartója 100%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (1 millió Ft megítélt támogatás esetén 60 000 Ft)

Ne késlekedjen, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Cégünk kiemelten foglalkozik támop pályázatok készítésével!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, marketing és kommunikáció területén.

Pályázat vállalati és intézményi napközi létrehozására!

Problémát jelent a fiatal családos munkavállalók alkalmazása? Visszavárnák a céghez jól bevált munkatársukat, de gondot jelent számára a bölcsődés korú gyermek elhelyezése? Nincs a településen megfelelő számú bölcsődei férőhely, illetve távol esik a munkahelytől?

Hazánkban a bölcsődei korú gyermekek kevesebb, mint 9%-a bölcsődés, a települések kevesebb, mint 10%-ában van ilyen intézmény. Számos esetben a munkaadó és a munkavállaló egyaránt érdekeltek abban, hogy a gyermekvállalást követően minél hamarabb munkába álljon a szülő. Ennek legnagyobb gátja a bölcsődei intézményi ellátottság kedvezőtlen területi eloszlása és a férőhelyek alacsony száma.

Most itt a lehetőség, hogy az ön által irányított munkahely TÁMOP pályázat segítségével családi napközit, vagy egyéb munkahelyi kisgyermek ellátó szolgáltatást alakítson ki. Ennek segítségével lehetővé válik a kisgyermekes szülők gyors visszatérése és a munka és a családi élet hatékony összeegyeztetése.

A most kínálkozó lehetőség „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések- Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása – TÁMOP-2.4.5-12/5 pályázat”, amely keretében 10-50 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 50 000 Ft)
 • Kötelező szervezeti szükségletfelmérés és szakmai program elkészítése kedvező áron (pályázatból elszámolható)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Kiemelten foglalkozunk TÁMOP pályázatok készítésével! Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlapkészítés, nyilvánosság és kommunikáció területén.

 

Újra elérhető a kisvállalkozók munkahelyi képzéseit támogató pályázat!

Fontosnak tartja vállalkozása szakmai, idegen nyelvi és informatikai felkészültségét? Szeretné bővíteni a vállalkozás működtetését segítő ismereteit? Szeretné tovább képezni alkalmazottait, de nem áll rendelkezésére elegendő forrás?

Számos mikro és kisvállalkozás egyik legfőbb versenyhátránya, hogy nem marad idő és pénz a folyamatos képzésekre, a munkavállalók naprakész tudásának megőrzésére. Napjainkban komoly versenyhátrányt jelent, ha cégünk dolgozói nem rendelkeznek megfelelő idegen nyelvi és informatikai kompetenciákkal, vagy nem sajátították el a legújabb szakmai ismereteket. Egy-egy új technológia, szoftver, szervezeti reform bevezetésének sikere elsősorban a munkatársak felkészítésén múlik. Vállalkozásunk sikerét ezért nagyban befolyásolja a munkahelyi képzések megvalósítása.

Most itt a lehetőség, hogy vállalkozása TÁMOP pályázat segítségével folytassa le munkahelyi képzéseit. Ennek segítségével lehetővé válik a munkavállalók, tulajdonosok, segítő családtagok képzésének finanszírozása, akár 100%-os mértékben.

A most kínálkozó lehetőség a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára – TÁMOP -2.1.3.A – 12 pályázat”, amely keretében 10 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hucímre!Vállalkozásunk kiemelten foglalkozik TÁMOP pályázatok készítésével, komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Képzési partnerünk az Euzert Kft. akkrediltált képzések nagy választékát biztosítja a pályázók számára. Igény esetén kihelyezett képzések megtartására is van lehetőség. Érdeklődjön pályázatírónknál a Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében tervezett képzésekkel kapcsolatban!

Öveges program: pályázat középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztésére!

Fontosnak tartja a természettudományos oktatás fejlesztését? Szeretné, ha iskolája kapcsolódna az oktatáspolitika országos trendjéhez és térségi szerepet vállalna a természettudományok oktatása terén? Jó lehetőségnek tart egy modern a fizika, kémia, biológia és földrajz oktatást támogató laboratórium felállítását és a hozzá kapcsolódó szakmai program megvalósítását? Úgy gondolja, hogy a térség általános iskoláival való együttműködés szorosabbra fűzése kedvezően hathat a jelentkezések számára?

A természettudományos tantárgyakat (fizika, kémia, biológia, földrajz) emelt szinten oktató középiskolák számára most kedvező lehetőség nyílik az infrastruktúra és a szakmai háttér fejlesztésére. Az Öveges program központi eleme egy a legmodernebb eszközökkel felszerelt laboratórium kialakítása, a gyakorlati oktatás személyi, technikai és szakmai hátterének fejlesztésével. Lehetőség nyílik a labor építészeti kialakítására, nagy értékű berendezések és eszközök beszerzésére, új munkatársak és a meglévők bérének finanszírozására, az oktatók képzésére, tananyagok fejlesztésére, a diákok költségeinek biztosítására, kommunikációs tevékenység támogatására. A program hálózatos együttműködésre épül, a térségi központként működő középiskola legalább 10 általános iskolai feladatellátási hellyel együttműködve, bemutató órákon fogadja azok tanulóit. A programban résztvevő középiskola az országos hálózattal együttműködve szakmai támogatásban részesül és maga is megosztja jó gyakorlatait konferenciákon és a kommunikációs csatornákon.

Kiváló lehetőséget biztosít a most megjelent pályázat „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban – TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázat”, amelynek keretében 50-350 millió Ft-ot igényelhet 100%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 •  Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 3%-os sikerdíj (50 millió Ft megítélt támogatás esetén 1 500 000 Ft)
 • Kedvező áron elkészítjük a pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmányt, amely 100%-ban elszámolható a pályázatból

Ne késlekedjen, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

TÁMOP pályázatok, iskolai pályázatok készítése a konkrét kiírásban szerzett tapasztalattal.

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, marketing és kommunikáció területén.

 

Pályázat az egészséges életmód és a sport népszerűsítésére!

Szeretné, hogy lakóhelyén, munkahelyén, az Ön és családtagjai által igénybe vett intézményekben egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok valósuljanak meg? Problémát okoz a közösségekben az egészségtelen életvitel, a sokat hangoztatott közhelyekre már senki sem kapja fel a fejét? Nem jut idő és energia az egészség megőrzését szolgáló tartalmas programok megrendezésére?

Hazánkban a káros szenvedélyek, a helytelen táplálkozás, a rendszeres testmozgás hiánya együttesen eredményezik a lakosság kedvezőtlen egészségi állapotát, a szív és érrendszeri és a daganatos betegségek és a cukorbetegség népbetegséggé válását. A lakosság és az egyes közösségek szemléletformálásával lehetőség nyílik a társadalmi probléma kezelésére. A látványos és komoly szakmai háttér segítségével kialakított programok azonban jelentős költséggel járnak, ráadásul ezek csak akkor tudnak hatásosak lenni, ha eseménysorozattá állnak össze és a szemléletformálás folyamattá válik. Az önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások azonban nem rendelkeznek megfelelő humánerőforrás kapacitással és anyagi háttérrel az egészséges életmód és a sport népszerűsítésére.

Segítséget jelenthet egy most megjelent TÁMOP pályázat, amely lehetőséget biztosít az eszközök beszerzésére, a stratégiai dokumentumok kidolgozására, a szakmai háttér megteremtésére, a humánerőforrás biztosítására, a szükséges helyszínek bérlésére. A pályázat sport tevékenységek támogatását is lehetővé teszi.

A most kínálkozó lehetőség „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek– TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázat”, amely keretében 1-10 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet.

Ismerje meg a pályázat részleteit:

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

100 %-os támogatás a rugalmas munkaszervezés kialakítására!

Szeretné kihasználni a távmunka, a kötetlen munkaidő és részmunkaidő alkalmazásában rejlő lehetőségeket? Szívesen alkalmazná a már bevált munkatársakat megváltozott élethelyzetük (költözés, gyermekvállalás, betegség) ellenére is? Szeretné, ha az ön által irányított munkahely lehetőséget nyújtana a dolgozók számára a munka és a magánélet összehangolására?

Hazánkban az atipikus (a megszokottól eltérő) foglalkoztatási formák igen lassan terjednek, a legtöbb munkahely nem rendelkezik a bevezetésükhöz szükséges infrastrukturális, szervezeti és szellemi háttérrel. A távmunkában, részmunkaidőben foglalkoztatottak eltérő munkaszervezés, ellenőrzést és irányítást igényelnek. A munkaadók és a munkavállalók egyaránt tapasztalatlanok e téren, az ilyen újítások bevezetése képzést, infrastrukturális és technikai fejlesztést, új minőségbiztosítási, irányítási rendszert és eltérő üzletvezetési, humánerőforrás szervezési gyakorlatot igényel. Ezek kialakítása jelentős befektetést igényel, aminek megtérülése hosszú távú és a forráshiányos időszakban nehezen finanszírozható.

Most itt a lehetőség, hogy az ön által irányított munkahely TÁMOP pályázat segítségével vezesse be a rugalmas munkaszervezést. Ennek segítségével lehetővé válik a termelési és munkafolyamatok racionalizálása, a vállalkozás alkalmazkodó képességének növelése.

A most kínálkozó lehetőség „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések- Rugalmas munkahelyek– TÁMOP-2.4.5-12 pályázat”, amely keretében 1-15 millió Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ismerje meg a pályázati kiírás részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés

 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)
 • Kötelező szervezeti szükségletfelmérés elkészítése kedvező áron (pályázatból elszámolható)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Nyerjen el támogatást vállalkozása innovációs tevékenységére!

Újítása, ötlete van, amelyben üzleti lehetőséget lát? Új terméket, szolgáltatást igyekszik kialakítani, amellyel előnybe kerülhet versenytársaival szemben? Régóta érlelődik önben egy fejlesztés, találmány, de nincs ideje és pénze a kifejlesztésére?

A kutatás fejlesztés, termékfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés költséges és időigényes folyamat, ráadásul gyakran nagy értékű gépeket, berendezéseket is igényel. Gyakran új magasan kvalifikált alkalmazottakat szükséges felvenni és fizetni, ami jelentősen megemeli a vállalkozás működési költségeit. Szükség lehet a legtapasztaltabb munkatársak részvételére a fejlesztésben, az ő helyettesítésük és túlmunkájuk is többletköltséget jelent. Ezek a nehézségek gyakran arra kényszerítik a cégvezetőt, tulajdonost, hogy halogassa a fejlesztéseket, vagy akár le is mondjon róluk.

Pedig akár egy kis ötletben is nagy lehetőség rejlik! Itt az esély, hogy vállalkozása költséges termékfejlesztésére támogatást vegyen igénybe. Most kis és középvállalkozások számára is elérhetőek az innovációs pályázatok. Lehetőség van a kutatási pályázatokban részt vevők bér és járulékköltségeinek elszámolására, nagy értékű eszközök beszerzésére, iparjogvédelmi eljárás költségeinek fedezésére.

Megoldást kínálhat problémájára az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére – GOP-2011-1.3.1/1/C pályázat”, amely keretében 5-25 millió Ft-ot igényelhet maximum 65%-os vissza nem térítendő támogatás mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát és hitelkérelmét!

Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés

 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Már elérhető a munkahelymegőrző támogatás!

Vegye igénybe a munkavállalók megőrzése és a vállalkozás átszervezése érdekében!

A gazdasági válság hatására csökkentek bevételei és már nem képes finanszírozni a megnövekedett működési költségeket? Leépítésre kényszerül, de úgy érzi ezzel elveszti piaci pozícióját, gyakorlott munkavállalóit és termelési potenciálját? Átszervezne vagy fejlesztene, de az anyagi korlátok miatt nincs megfelelő mozgástere

Elsősorban a termelő vállalkozások és a nagyobb szolgáltatók esetében jelentkezik a működési költségek között nagyobb arányban a bér és járulékköltség, ezen vállalkozások viszonylag lassan képesek alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez. Abban az esetben, ha a bértömeg finanszírozására mer nem állnak rendelkezésre források, a vállalkozás kénytelen leépítésbe kezdeni. A leépítéssel viszont csökken termelő és szolgáltató potenciálja, így nem tudja korábbi ügyfelei megrendeléseit kielégíteni, ami sokszor a vállalkozás csődjéhez vezet. Ezáltal munkahelyek szűnnek meg, csökken a termelés és az állami és önkormányzati bevétel, a vállalkozás környezetében érzékelhetően visszaesik a fogyasztás is, romlanak az életfeltételek.

Ennek megelőzésére szolgál a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretében igénybe vehető munkahely megőrzési támogatás, amely a minimálbér 120%-áig vehető igénybe munkavállalónként (minimum 25 munkavállaló megtartásával), maximum 6 hónapos időtartamra. A támogatást minimum 50 fős statisztikai létszámmal (hátrányos helyzetű térségekben 25 fős) rendelkező vállalkozások, munkáltatók nyújthatják be.

Tekintse meg a felhívás részleteit!

Elkészítjük támogatási kérelmét és üzleti tervét!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Támogatási kérelem készítése kedvező áron: 5%-os sikerdíj (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 50 000 Ft)
 • Kapcsolódó Üzleti Terv készítése a tartalomhoz igazodóan, megegyezés szerint.

A munkahelyek megőrzésére kiírt pályázat 2012 február 14-től 2012 június 30-áig, vagy a keret kimerüléséig nyújthatók be.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében.

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Pályázat fogászatok számára

Megjelent az Innováció a fogászatban című pályázati kiírás.

A pályázat célja az Új Széchenyi Terv keretében kitörési pontként meghatározott Egészségipar, azon belül a fogászati ipar fejlesztése. Cél a fogászati ágazatban működő mikro-kis- és középvállalkozások fejlesztése, korszerű, innovatív szolgáltatások kidolgozása és piaci bevezetése révén.

A pályázat keretében 3-30 millió Ft támogatás vehető igénybe, maximum 65% intenzitás mellett.

Tájékozódjon a pályázat részleteiről!

Hívja pályázatíró munkatársunkat a 30/450 40 98-as számon!

Vállaljuk a pályázat teljes körű elkészítését, sikerdíjas konstrukcióban.

Pályázatírás Pécsett és Szekszárdon, Baranya és Tolna megyében.

 

Pályázat kémények korszerűsítésére!

Megjelent “az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása” pályázati felhívás. A támogatás célja a többlakásos lakóépületek egycsatornás gyűjtőkéményeinek felújítása, korszerűsítése. A pályázatot társasházak, lakásszövetkezetek és önkormányzatok nyújthatnak be. A pályázat keretében a gyűjtőkémény és az abba csatlakozó füstcsövezés felújítása támogatható.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a felújítási munkák bekerülési költségeinek 40%-a. Lakásonként maximum 150 000 Ft.

Feltételek:

 • csak egész épületre adható be pályázat
 • valamennyi használatban lévő gyűjtőkémény felújítása kötelező
 • az önrész lehet bankhitel, vagy saját pénzeszköz
 • a pályázónak nem lehet köztartozása, nem állhat felszámolás, csődeljárás alatt

Pályázzon, és óvja meg lakókörnyezetét a leromlott állapotú kémények veszélyeitől!

Tájékozódjon a részletekről a pályázati felhívásban!

Ne várja meg a keret kimerülését, hívja azonnal munkatársunkat a 06 30 450 40 98-as telefonszámon. Gyors és hatékony pályázatírás Szekszárdon és Pécsen!

Vállaljuk a pályázat elkészítését Tolna és Baranya megyében.

Pályázat testvárvárosi találkozók megszervezésére

Szeretné települése nemzetközi kapcsolatait fejleszteni? Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a testvérvárosok fogadására, találkozó megszervezésére?

2012 június 1.-ig újra benyújtható az Európa a polgárokért program keretében a testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat!

Pályázat célja:

A testvérvárosok számára szervezett találkozók keretében az állampolgárok és állampolgári csoportok összehozása, a kultúrák közötti közös megismerés és partnerség előnyeinek kiaknázása érdekében.

Ezen belül:

 • Aktív polgári részvétel megvalósítása, helyi civil társadalom mozgósítása
 • Aktívabb európai szintű részvétel ösztönzése, európai polgári közreműködés ismereteinek elsajátítása
 • Résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése

Ki pályázhat?

Önkormányzat, testvérvárosi bizottság, helyi hatóságokat képviselő nonprofit szervezet.

Legalább két résztvevő településnek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek EU tagállamnak kell lennie.

Pályázati támogatás összege:

5 000 – 25 000 EUR (kb. 1,5 -7,5 millió Ft)

A támogatás formája átalánydíj, a meghívott résztvevők száma és a találkozó időtartama határozza meg.

Pályázható tevékenységek:

 • A projekt keretében egy testvérvárosi találkozó megrendezésére van lehetőség (pl. az előkészítés, a szervezés költségei, a résztvevők szállásköltségei és utazási költségek)

Elszámolható költségek:

 • A támogatás átalánydíj, a találkozó megrendezésének költségeire használható fel. A zárójelentéshez statisztikai célból csatolni szükséges a program bevételeinek és kiadásainak listáját.

Legfontosabb feltételek:

 • Lagalább két település részvétele (létező vagy előkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik), amelyből egyik EU tagország területén fekszik
 • Minimum 25 vendég fogadása, maximum 21 napos találkozó keretében
 • A résztvevők legfeljebb fele lehet önkormányzati képviselő vagy tisztviselő
 • A program előfinanszírozást igényel, a megvalósulást követő két hónapon belül zárójelentést kell benyújtani a végső kifizetés folyósítása érdekében

Kérje ajánlatunkat, tájékozódjon bővebben a részletekről, vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as számot vagy küldjön e-mailt a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vásároljon ingatlant vállalkozása számára pályázati támogatással!

Megváltozott feltételek, akár 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás!

Vállalkozást indít és nincs még üzlete, telephelye, irodája? Már régóta vállalkozik, de a kiadások jelentős részét elviszi a bérleti díj? Új szolgáltatások vagy üzletág elindítását tervezi? Van tudomása olyan gépről, berendezésről, amellyel jelentősen növelheti a termelés hatékonyságát?

Egyes vállalkozások nem tudnak működni megfelelő ingatlan igénybevétele nélkül, a kereskedelmi és vendéglátóhelyek, az ügyfélforgalmat bonyolító szolgáltatások, a telephelyet igénylő tevékenységek esetében ez alapkövetelmény. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő ingatlan ennek bérlete elviheti a bevétel jelentős részét. Alakítsa ki vállalkozása számára a legmegfelelőbb infrastruktúrát ingatlanvásárlás, építés vagy felújítás révén! Ritka alkalom, hogy ingatlanvásárlásra vehet igénybe támogatást.

Most induló vállalkozása, kibővülő tevékenysége számos nagy értékű eszköz beszerzését igényelheti. Gondolja át melyek legjelentősebb kiadásai. Elképzelhető-e a költségcsökkentés, hatékonyság növelés gépbeszerzés révén? Egy ön által ismert keresleti igény, piaci rés kihasználása komoly lehetőséget hordoz. A költségoptimalizálás egyik módja lehet a korábban kiszervezett tevékenység saját cégen belül történő elvégzése. Most kereskedelmi és vendéglátóhelyek kialakítására, és egyéni ügyvédek támogatására is lehetőség nyílt.

Megoldást kínálhat problémájára a „Mikrovállalkozások fejlesztése – GOP-2011-2.1.1/M pályázat”, amely keretében 1-10 millió Ft-ot igényelhet maximum 45%-os vissza nem térítendő támogatás mellett, amit akár 20 millió Ft-os támogatott kamatozású hitel egészít ki. Tájékozódjon a pályázat részleteiről!

Elkészítjük pályázatát és hitelkérelmét!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
 • Kedvező ár: 6%-os sikerdíj a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan (nettó 1 millió Ft megítélt támogatás esetén nettó 60 000 Ft)
 • Teljes körű ügyintézés: elkészítjük hitelkérelmét a kapcsolódó üzleti tervvel kedvezményes 2%-os sikerdíj ellenében
 • A sikerdíjat a hitel és a vissza nem térítendő támogatás együttes megítélésekor érvényesítjük
 • Ingyenes tanácsadást biztosítunk a szerződés kötés és a projekt megvalósítása alatt
 • Igény esetén elvégezzük a projekt adminisztratív feladatait (kifizetés igénylés, projekt zárás) fix nettó 50 000 Ft-os áron

Ismerje meg a pályázati kiírást!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, elektronikus kereskedelem kialakítás és marketing területén.

Pályázat közművelődési intézmények, tájházak és irodalmi emlékházak szolgáltatásainak fejlesztésére!

A pályázat lezárult!

Szeretné fejleszteni a településén működő közművelődési intézményt, tájházat, irodalmi emlékházat? Növelni az intézmények látogatottságát, bővíteni a szolgáltatások kínálatát? Úgy érzi, lenne olyan eleme a település kulturális örökségének, amely segíthet a fiatalok tehetségének kibontakoztatásában, vagy akár a helyi emberek megélhetésének biztosításában? Itt a lehetőség, hogy építő közösség alakuljon ki az önhöz hasonlóan gondolkodó emberek összefogásával!

A kreatív ipar az európai unió által kiemelten támogatott terület, amelynek fontos feltétele a helyi értékeket, szellemi és kulturális örökség megismerése és hasznosítása. A kreatív ipar fejlődésének megalapozásához nélkülözhetetlen a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása, kompetenciáik felmérése és fejlesztése. Ennek legfontosabb színterei lehetnek a közművelődési intézmények, tájházak és irodalmi emlékházak, amelyeken oktatótermek és műhelyek kerülhetnek kialakításra. Az építészet, kézművesség, képzőművészet, fotográfia, film, előadóművészetek, elektronikus sajtó területén megvalósuló foglalkozás-sorozat az elméleti és gyakorlati alapok elsajátítását, az alkotás élményének kipróbálását teszi lehetővé. Cél, hogy a közösség felmérje a kulturális örökségbe, szellemi tőkében meglévő erőforrásait és azokat saját fennmaradása és fejlődése érdekében felhasználja.

Ilyen kezdeményezéseket finanszíroz a „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában – TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázat”, amelynek keretében 5-30 millió Ft-ot igényelhet 100%-os támogatást mellett. Ismerje meg a pályázat részleteit!

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

 • Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
 • Mi vállaljuk a kockázatot: Tisztán sikerdíjas pályázatírás, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő.
 • Kedvező ár: 5%-os sikerdíj (5 millió Ft megítélt támogatás esetén 250 000 Ft)
 • Kedvező áron elkészítjük a pályázathoz szükséges háttértanulmányt, amely egy önállóan is használható dokumentum és 100%-ban elszámolható a pályázatból

Tekintse meg a pályázati felhívást!

Ne késlekedjen, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, honlap készítés, marketing és kommunikáció területén.

Pályázat honlap készítésre, elektronikus kereskedelem kialakítására, vállalkozása hatékonyságának növelésére!

Úgy érzi vállalkozásának új lendületet, kell vennie? Szeretné növelni vállalkozása értékesítési bevételeit, csökkenteni kiadásait, ezáltal hatékonyabbá és eredményesebbé tenni? Új értékesítési módokat, marketing csatornákat szeretne kiépíteni, de korlátozottak az erre felhasználható forrásai? Elégedett vállalkozása internetes megjelenítésével, él az internetes kereskedelem lehetőségével? Tovább