Megjelent a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A megújuló energiaforrások népszerűsítésével szeretnék segíteni a vállalkozások rezsiköltségének csökkentését, és a környezettudatos gazdasági versenyképességet erősíteni.

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Célja:

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft.

 • amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 62,08 milliárd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Támogatható tevékenységek

1. Projekt-előkészítési tevékenységek

 • statikai szakvélemény költsége
 • a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai melléklet elkészítésének költsége
 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja
 • környezeti hatástanulmány költsége

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt időtartama:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

megujulo-PDF

Megjelent a fiatalok vállalkozóvá válását támogató pályázat

A pályázat célja, a munkanélküli fiatalok számának a csökkentése. Ezt a vállalkozóvá válással és induló vállalkozások fejlesztésével és támogatásával szeretnék elérni. 

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16

 

Célja:

Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 első három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban:

Kevésbé fejlett régióRendelkezésre álló forrás (Ft)
Közép-Dunántúl390 674 000
Nyugat-Dunántúl345 596 000
Dél-Dunántúl270 466 000
Észak-Magyarország510 881 000
Észak-Alföld811 399 000
Dél-Alföld570 984 000
Összesen2 900 000 000

 

A projektekkel kapcsolatos elvárások:

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Foglalkoztatás
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Képzéseken való részvétel
 • Piacra jutás támogatása
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

 

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

2016. október 3. – 2018 október 4. 

Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Elszámolható költségek köre

1. Projekt előkészítés költségei

 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
 • cégalapítás hatósági díjai,
 • cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
 • alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, illetékek,
 • szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.

2. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • KATA adózónak kifizetett jövedelem
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költségei

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Általános (rezsi) költség:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

 • Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.
 • Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.
 • Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.
 • Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

Támogatás mértéke:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

fiatalok-vallalkozova-valasaPDF

 

Élelmiszeripari telephely fejlesztési támogatás

Jelen felhívás az élelmiszeripari középvállalkozások telephelyeinek fejlesztéséhez ad támogatást. a támogatással erősíteni szeretnék az éllelmiszeripari vállalkozások piaci helyzetét, és a gazdaságban betöltött szerepét.

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

 

Célja:

 Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft.

Projektekkel kapcsolatos feltételek:

 1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 2. Önállóan támogatható tevékenységek

  • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 3. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  •  Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
  • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
  • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
  •  Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
  • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon élelmiszeripari középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A kérelem benyújtásának határideje:

 1. november 30-től 2018. november 30-ig

A támogatás formája:

pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás

Elszámolható költségek:

 1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

  • Eszközbeszerzés költségei
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
 2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

  • Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

elelmiszeripar-PDF 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

 GINOP-1.2.3-8.3.4-16

 

Célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 Kölcsön törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.

Az előtörlesztés megengedett.

 Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Kérelem benyújtásának feltételei:

 A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • a teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 A támogatást igénybevevők:

 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 127 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 Kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

 Támogatás formája:

A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége:

legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Elszámolható költségek:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 • Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter (alakítás, bővítés korszerűsítés, új építés)
 • Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, egyéb előkészítő munkák költségei)
 • Eszközbeszerzések költségei
 • Immateriális javak beszerzése

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 Épületvásárlásra nem használható fel a támogatás!

kombinalt-mikrhitel-rovid-info-partner

Megjelent a mezőgazdasági termékek fejlesztésére irányuló projektek támogatása

A mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP-3-4.2.1-15

Pályázat célja:

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Ki pályázhat?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b) tevékenysége mezőgazdasági termék (Annex 1.) feldolgozására irányul

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. tevékenysége mezőgazdasági termék (Annex 1.) feldolgozására irányul;
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag mezőgazdasági terméket (Annex 1.) állít elő

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Előleg: jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Pályázható tevékenységek, elvárások:

Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek

A)    A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások

Támogatható tevékenységek:

•    Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése;
•    Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
•    A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
•    A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

B)    A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkenthető feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák

B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

•    Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása;
•    Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
•    Világítási rendszerek korszerűsítése;
•    Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása

B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek

•    Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések;
•    Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

•    Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Villamosenergia termelés

A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Biztosítékok köre:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Beadási határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól van lehetőség.

Az elbírálás nem beérkezési sorrend alapján történik!

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,
hívja a 06-30/450-4098-as számot!
INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Mezőgazdasági pályázat

Elkészítjük pályázatát!
Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
Minimális pályázatkészítési díj, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
Precíz, pontos munka, amelynek során megkíméljük Önt a felesleges adminisztrációtól

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a (30) 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázat Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztésére

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
GINOP- 1.3.4 -15

Pályázat célja:

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a Kormány a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.

Jelen felhívás a regisztrált helyi, a kiemelt jelentőségű helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja.

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával.
További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.
A térségi TDM szervezetek feladata piacképes kínálat kialakítása és belföldi piacra vitele. A komplex szolgáltatáscsomagok kialakítását segítheti a térségi szervezetek működési területének bővítése, amiben a helyi együttműködésekben még részt nem vevő turisztikai szereplők közreműködésével újonnan megalakuló és regisztrált helyi TDM szervezetek is partnerek lehetnek.
Fontos szempont, hogy a projektek eredményeként a látogatószám és a költés növekedjen, a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további vállalkozások kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM szervezet projektjének hatására.

Ki pályázhat?

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
•    Non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 85 millió forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő
•    helyi TDM szervezetek esetén minimum 10, maximum 20 millió Ft,
•    kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 65 millió Ft,
•    a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft

A támogatás maximális mértéke a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő:
•    helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a,
•    kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 85%-a

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. Előleg igénylésére a Támogatási Szerződés megkötése után van lehetőség.

Pályázható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Helyi TDM szervezet fejlesztése

–  Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM szervezet.
–  Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei jogú városokban működő szervezet, amely a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 200 ezer vendégéjszakát ért el, valamint bármely, legalább 500 ezer vendégéjszakával rendelkező TDM szervezet.
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet (a feladatcsoportok félkövér betűtípussal vannak szedve)

•    Termékfejlesztés – kötelező tevékenység
•    Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység
•    Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)
•    Monitoring – kötelező tevékenység

Térségi TDM szervezet fejlesztése

– Térségi TDM szervezetnek minősül a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, legalább két, földrajzilag egységnek tekinthető helyi szervezetből álló térségi TDM szervezet. Előnyben részesül az a térségi TDM szervezet, amelynek megalakításában vagy bővítésében a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált, a többi taggal földrajzilag egységnek tekinthető helyi TDM szervezet is részt vesz.
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül legalább három feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani tevékenységet (a feladatcsoportok kiemelt betűtípussal vannak szedve)

•    Termékfejlesztés – kötelező tevékenység
•    Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)
•    Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység
•    Monitoring – kötelező tevékenység

 

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 04-től 2018. január 04-ig lehetséges.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,
hívja a 06-30/450-4098-as számot!
INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Turisztikai szervezetek fejlesztése

 

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
Minimális pályázatkészítési díj, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
Precíz, pontos munka, amelynek során megkíméljük Önt a felesleges adminisztrációtól

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a (30) 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Pályázat ökológiai gazdálkodás támogatására

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása – VP-4-11.1.-11.2.-15.

Pályázat célja:

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása.

Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja.

Ki pályázhat?

•    Aktív mezőgazdasági termelők

Pályázati támogatás összege és mértéke:

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, a rendelkezésre álló forrás erejéig
A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került
A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve

tablazat

Pályázható tevékenységek, elvárások:

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama (2016. január 1-től 2020. december 31.) alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt

Az átállási időszak:
•    szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;
•    gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;
•    ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év
Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 07-től 2015. december 7-ig lehetséges.

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,
hívja a 06-30/450-4098-as számot!
INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Aktuális pályázatok_Ökológiai gazdálkodás

 

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
Minimális pályázatkészítési díj, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
Precíz, pontos munka, amelynek során megkíméljük Önt a felesleges adminisztrációtól

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a (30) 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Innovációs pályázat termék -és szolgáltatás fejlesztésre!

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15

Pályázat célja:

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A Felhívás két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.

A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
•    technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
•    jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
•    üzletileg hasznosíthatóak;
•    valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
•    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:
•    kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázati támogatás összege és mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatás maximális mértéke:

•    Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 25%-át, de alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 80%-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető
•    Csekély összegű támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.
•    Regionális beruházási támogatás
A regionális támogatási térkép szerint:
Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun megyék esetében: mikro-, és kisvállalkozás: 70%; közép: 60%

Előleg: az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának – induló vállalkozások esetében legfeljebb 40%-ának – megfelelő előleget biztosít.

Pályázható tevékenységek:

•    Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
Kísérleti fejlesztés – a tevékenység önállóan támogatható
•    Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
Projekt előkészítési tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható
Projektmenedzsment tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható
Iparjogvédelmi tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható
Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység – a  tevékenység önállóan nem támogatható
Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység – tevékenység önállóan nem támogatható
•    Regionális beruházási támogatás keretében
Eszközbeszerzés – a tevékenység önállóan nem támogatható
Immateriális javak beszerzése – a tevékenység önállóan nem támogatható
•    Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20 %-a)
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott tanácsadási tevékenység – a tevékenység önállóan nem támogatható

Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenységek támogatható(k).

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15-tól 2017. december 14-ig lehetséges.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,
hívja a 06-30/450-4098-as számot!
INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Pályázati_összefoglaló_innovációs _pályázat

 

Elkészítjük pályázatát!

Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
Minimális pályázatkészítési díj, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
Precíz, pontos munka, amelynek során megkíméljük Önt a felesleges adminisztrációtól

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a (30) 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt pályázat

Pályázat célja:

Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt vagy üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
 • amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • ha a támogatást igénylő vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,
 • amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Előleg: jelen Felhívás keretében igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

A projektmegvalósítás időtartama:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Pályázható tevékenységek:

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem (legalább a projekt összköltségének 50%-át kell elérniük)
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

Általános elvárások:

 • Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.
 • Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

– az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

– az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

 • Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely

– új létesítmény létrehozatalát, vagy

– egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

– egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy

– egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, vagy

– egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

 • Új termelő eszköz beszerzése

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 • Információs technológiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

– közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

– közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

– közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor)

– új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége (amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor)

– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

Építéshez kapcsolódó költségek:

 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

– épületgépészeti gépek

– ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések

– elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– szennyvíztároló,

– szellőzési, légfrissítő berendezések,

– felvonók,

– iparvágány,

– hűtőkamra,

– siló,

– ipari kapuk,

– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.

 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás költségei:

– akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége

– ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége

Immateriális javak beszerzésének költsége:

 • Információs technológiafejlesztés, az új termelő berendezéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költsége.

– termelési kapacitáshoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

– immateriális javak (licenc) költségei,

– testreszabás költségei,

– migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

– betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára :

– kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben kerülnek felhasználásra,

– a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

– azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége:

– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szoftverek beszerzésének költségei.

Területi korlátozások:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás:

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

– a bázis létszámot és

– a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Személyi jellegű ráfordítás:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása

– átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest, vagy

– legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy

– összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel:

– a két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy

– projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy

– befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkor a kialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben fenntartja.

Biztosítékok köre:

A támogatást igénylő biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • ingatlan jelzálogjog,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
 • A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önrész:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 09-től 2017. július 10-ig lehetséges.

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kiírt pályázat

Pályázat célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SzJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
 • amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 18.11-20, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást
 • ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg, de legfeljebb:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a; középvállalkozások esetében maximum 60%-a,
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a.

 

Előleg: jelen Felhívás keretében legalább 20.000.000 Ft támogatási összeg megítélése esetén igényelhető. Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve a 25.000.000 Ft-ot. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

A projektmegvalósítás időtartama:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Pályázható tevékenységek:

 • Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem (legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.)
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
 •  Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

 • Új eszköz beszerzése

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést

 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 • Információs technológiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

– közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

– közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

– közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor)

– új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége (amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor)

– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

Építéshez kapcsolódó költségek:

 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

– épületgépészeti gépek

– ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések

– elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– szennyvíztároló,

– szellőzési, légfrissítő berendezések,

– felvonók,

– iparvágány,

– hűtőkamra,

– siló,

– ipari kapuk,

– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

– Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.

 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás költségei:

– akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége

– ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége

Immateriális javak beszerzésének költsége:

 • Információs technológiafejlesztés, az új és a meglévő berendezéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége.

– a berendezésekhez kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

– immateriális javak (licenc) költségei,

– testreszabás költségei,

– migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

– betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

 • Információs technológia-fejlesztés: domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés:

– domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel)- önállóan nem támogatható projektelem

– A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a

– támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel – önállóan nem támogatható projektelem)

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára :

– kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben kerülnek felhasználásra,

– a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

– azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés költsége:

– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szoftverek beszerzésének költségei.

Területi korlátozások:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás:

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

– a bázis létszámot és

– a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Személyi jellegű ráfordítás:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása

– átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest, vagy

– legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy

– összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel:

– a két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy

– projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy

– befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

Honlapkészítés:

 • A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

– vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,

– a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,

– a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,

– az utolsó frissítés időpontja.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkor a kialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben fenntartja.

Biztosítékok köre:

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • ingatlan jelzálogjog,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
 • A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önrész:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 09-től 2017. július 10-ig lehetséges.

 

Megjelent a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására kiírt pályázat (GINOP-1.3.1-15)

 

Pályázat célja:

A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

Ki pályázhat?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük a pályázati felhívásban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • Jogi forma szerint:

– kettős könyvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

– egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

– szövetkezetek

Nem nyújthat be pályázatot:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
 • amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni;
 • amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel;
 • amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;
 • amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel;
 • amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Előleg igénylésére nincs mód.

A projektmegvalósítás időtartama:

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 24 hónapon belül.

Pályázható tevékenységek:

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

Kiállításon vagy vásáron való részvétel és külföldi árubemutató szervezéséhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek kapcsolódnak (önállóan nem támogatható tevékenységek):

 • Piacra jutás támogatása
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítésének költsége
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Elszámolható költségek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Marketing költségek

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (önállóan támogatható, KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként):

– beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

– kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,

– kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

– területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

 • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése (önállóan támogatható, csekély összegű támogatásként):

– terembérlet díja,

– dekorációs költségek

– technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.)

– sajtótájékoztató költsége.

 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként)

– marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, beszerzése,

– média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

 • Tanácsadás igénybevétele (önállóan nem támogatható, elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki, valamint maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá)

– A külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez.

 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

– grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,

– árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele

 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (önállóan nem támogatható, elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki, valamint maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá)

– Szabványügyi testületek által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja.

– A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl.

– Újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)

 • Egyéb szolgáltatási költségek

– árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei

Beruházási költségek

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Online megjelenés támogatása (önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként):

– domain név regisztráció,

– webtárhely,

– szoftverek,

– programozás és betanítás díja.

 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként):

– szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

– minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

– árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,

– szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára,

Nem elszámolható költségek

 • Reprezentációs költségek,
 • Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok (például: prospektus, képeslap, céges tájékoztató füzetek, szórólapok stb.) és elektronikus adathordozók költsége,
 •  Terjesztés céljából készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei, (például: ajándéktáska, irodaszer jellegű kisajándékok ajándék bögre, pólók stb.)
 • Az előzőekhez kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,
 • A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
 • Saját teljesítésként az adott cég saját finanszírozású – NAV normák szerint figyelembe vett – utazási költségei,
 • A támogatást igénylő önmagától, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak, és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
 • Garanciális költségek,
 • A támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 • Franchise díj,
 •  A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
 • Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés, végrehajtás menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
 • Host-ok és hostess-ek bér- és személyes költségei, parkolás biztosítása, étkezés és egyéb személyes jellegű költségek, napidíj,
 • Kamatköltségek,
 • Működési és általános költségek (rezsi),
 • Kiszállási díj,
 • Jogszabály frissítési díj,
 • Levonható ÁFA.

Területi korlátozások:

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A projekt keretében kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 • Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy egy, a külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia. Amennyiben a projekt keretében új munkahely létesítésére kerül sor, akkor a támogatás igénylőnek vállalnia kell, hogy az újonnan létesített munkahelyet a projekt befejezésétől számított 3 évig fenntartja.

Önrész:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

A támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra.

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

TÁMOP-3.1.4.C-14

 

Pályázat célja:

A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja:

 • a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint
 • a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

Ide kattintva letöltheti a pályázati összefoglalónkat!

Ki pályázhat?

 • A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.
  • Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.
 • Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.
évfolyammérési területországos átlagPályázatkor figyelembe vett felső ponthatár
6.matematika14891363
szövegértés14971371
8.matematika16201483
szövegértés15551424
10.matematika16401502
szövegértés16201483

 

Jogi forma:

 • Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:
  • általános iskola
  • szakiskola
  • gimnázium, szakközépiskola
  • alapfokú művészeti iskola
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
  • kollégium

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek

 • a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
 • a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint
 • a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. (A projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Pályázható tevékenységek:

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

 • Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
 • ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskolák , tangazdaságok
 • alkalomszerű mozgásos tevékenységek
 • természet közeli sporttáborok
 • nyelvi táborok
 • nyelvi vetélkedők
 • nyelvi témahetek
 • informatikai szakkör
 • digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata
 • nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése
 • Idegen nyelvek tanításának fejlesztése
 • Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése:
 • komplex közlekedési ismeretek oktatása

Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában:

 • Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.
 • Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra.
 • A tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén.
 • A továbbtanulást támogató tevékenységek.
 • A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése
 • Közösségi rendezvények szervezése
 • Az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

 • Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák.
 • Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben
 • Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.
 • Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása
 • A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást segítő, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzését célzó programok megvalósítása.
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

 • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés
 • Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés
 • Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzések
 • Egészségtan és életviteli témájú továbbképzések

Elszámolható költségek:

Projektmenedzsment költségei:

 • 1 fő projektmenedzser
 • 1 fő pénzügyi vezető
 • Alkalmazható(ak) projektasszisztens(ek) is – indokolt esetben

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

 • A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

Célcsoport számára biztosított támogatások:

 • Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések
 • Szállításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Oktatás és továbbképzés költségei
 • Utazási költség
 • Étkezés/ellátás/szállás költsége
 • Bérköltség
 • Bérjárulék
 • Személyi jellegű kifizetések

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

 • Vásárolt anyagok költségei
 • Eszközbérlés
 • Kommunikációs tevékenység költségei
 • Oktatás ás továbbképzés költségei
 • Szakértői díjak
 • Rendezvényszervezés költségei

Egyéb szolgáltatások

 • Nyilvánosság biztosításának költségei
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek
 • Könyvvizsgálói díjak
 • Általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele
 • Bérköltség
 • Bérjárulék
 • Személyi jellegű kifizetések

Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek:

 • Egyéb anyagköltség
 • Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költség
 • Pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak
 • Biztosítási díj

Tartalékképzés

A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

Elszámolhatóság további feltételei:

A költségtípusok aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének a táblázatban jelzett %-át.

KöltségtípusA projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát
Projektmenedzsmentmax. 12%
Kisértékű eszközbeszerzés (ESZA terhére)max. 15 %
Egyéb a projekt végrehajtásával kapcsolatos (általános) költségmax.10%
Tartalékmax. 1%

Területi korlátozások:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

 • támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti
 • jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és megvalósításukról gondoskodik.
 • Támogatás visszafizetésének biztosítékai:
 • Bankgarancia
 • Ingatlan jelzálogjog
 • A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult tulajdonosainak kezességvállalása
 • Garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
 • Állami kezesség.

Beadási határidő:

A pályázat hamarosan kiírásra kerül.